МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Загадкі пра прыроду: Calaméo — ЗАГАДКІ. З’явы прыроды

Загадкі і адгадкі Жыткаўшчыны — Житковичи. Новае Палессе. Районная газета

Беларускую вусную народную творчасць складаюць розныя жанры. З самых адметных і папулярных жанраў з’яўляюцца загадкі і адгадкі на іх. Яны даўней былі шырока распаўсюджаны на Беларусі, у тым ліку і на Жыткаўшчыне, бытуюць і цяпер. У сельскай мясцовасці загадкі адгадвалі падчас вячорак (вечарынак), свят, жывых гутарак. Загадкі загадвалі адзін аднаму не толькі дарослыя, але і дзеці.

Беларускіх загадак вельмі багата, яны розныя па зместу і па тэматыцы. У артыкуле прыведзены прыклады загадак і адгадак, якія чула і запісала аўтар, знаходзячыся ў экспедыцыі на Жыткаўшчыне. Але ж заўважу, што многія з іх бытавалі ці бытуюць у наш час і ў іншых рэгіёнах нашай краіны.

У шматлікіх загадках адлюстраваны розныя з’явы прыроды, асяроддзя, у якім жывуць людзі, расліны і жывёльны свет, прыкметы надвор’я. Нельга тут не прывесці для прыкладу вось гэтыя загадкі і адгадкі: “Як гукнеш, так і адгукнецца” (рэха), “Стаіць у лазе на адной назе” (грыб), “Не агонь, а пячэцца” (крапіва), “Што ўецца па дрэве?” (хмель), “Рук многа, а нага адна” (дрэва), “Скацерць (абрус) бела ўвесь свет адзела” (снег), “Без агню, а свеціцца” (сонца), “Без рук, а малюе” (мароз), “Без зубоў, а кусае” (мароз), “Без рук, без ног, а вароты адчыняе” (вецер), “Хоць і без крылаў, а лятаць умее” (вецер), “Стукае і грукае, але яго не бачна”(гром), “Нас корміць, а сама есці не просіць” (зямля), “Як ляціць вые, а як сядзе рые” (жук), “Без рук, без станка, а кросны ткаць умее” (павук), “Цэлы дзень лятае, усім надаядае” (муха), “Пад які куст садзіцца заяц, калі ідзе дождж” (пад мокры), “Днем адпачывае,а ў начы лятае” (сава), “Ад чаго плыве качка?” (ад берага), “Хто двойчы на свет нараджаецца?” (птушка), “Не кравец, а з іголкамі ходзіць” (вожык), “Пад ёлкамі ляжыць клубок з іголкамі” (вожык), “І сваё дзіця накарміла, і чужых дзяцей напаіла” (карова), “Не хворая, а крэхча” (свіння), “Ляжыць пад ганкам, хвост абаранкам” (сабака), “Ляжыць вусаты, а ўстане гарбаты” (кот), “Усіх у пару будзіць, хоць гадзінніка не носіць” (певень)…

Многія загадкі і адгадкі прысвечаны чалавеку, яго знешняму выгляду: “Поўны падпечак белых авечак” (зубы ў роце), “Адзін гаворыць, два глядзяць і два слухаюць” (язык, вочы, вушы), “Без агню, а варыць” (страўнік) і г. д.

У загадках і адгадках адлюстраваны гаспадарчы вопыт, праца людзей, іх быт (умовы жыцця, ежа, вопратка, хатнія рэчы і абсталяванне), прылады працы, прадметы быту, транспартныя сродкі, шляхі зносін: “Хата рагата, вакон багата, а як улезеш, не вылезеш” (рыбацкая сетка), “Ляжыць на ложку, задраўшы ножку” (прасніца), “Маленькі, гарбаценькі, а ўсе жыта зжаў” (серп), “Усё поле ў дзірках” (рэшата), “Чым больш верціцца, тым больш таўсцее” (верацяно з ніткамі), “Вадкае, але не вада, белае, але не снег” (малако), “Абліжы і зноў у рот улажы” (лыжка), “Белы, як снег, салодкі, як мёд” (цукар), “Каля ямы ўсе з кіямі” (людзі з лыжкамі каля міскі), “Без рота, а зубы маюць” (граблі), “Бягуць у лясы, задраўшы насы” (сані), “Сагнута ў дугу, летам на лугу, а зімой на кругу” (каса), “Адзін на аднаго глядзяць, але ніколі не сыйдуцца” (столь і падлога), “У хаце стаіць дзед гарбаты” (печ), “Стаіць ваўчок, гарэлы бачок” (засланка ў печы), “Маці таўстуха, дачка краснуха, а сын перабор, выскачыў на двор” (печ, агонь, дым), “Не брэша, не кусае, а ў хату не пускае” (замок), “Ні свет, ні зара пайшоў гнуты са двара” (каромысел), “Сам драўляны, а галава жалезная” (малаток), “Шатаўся, матаўся, пад ганкам схаваўся” (венік), “Не жывыя, а пішчаць” (вароты), “Румяны Піліп, да палкі прыліп” (яблык), “У сярэдзіне белая, а зверху чырвоная” (цыбуля), “Ні вакон, ні дзвярэй — поўна хата людзей” (гарбуз), “Ляжыць на градцы зялёны і гладкі” (гурок), “Цякла, цякла, ды схавалася пад шкло” (рака пад лёдам зімою), “Кабылка бяжыць, а аглоблі ляжаць” (рака і яе берагі), “Ем я вугаль, п’ю ваду, цягну абоз на сто калёс” (паравоз) і інш.

Шмат загадак і адгадак прысвечана культуры, атрыбутам музыкі, фізкультуры і спорту, царкве, турызму, педагогіцы: “Белае поле, чорнае насенне, хто яго сее, той разумее” (кніга), “Які бацька кожны дзень дзяцей пералічвае” (настаўнік), “Што ўсім на свеце патрэбна?” (назва), “Сам пусты, дроб выбівае, людзей збірае” (барабан), “Як ляжыць — маўчыць, а як возьмеш у рукі — заплача” (скрыпка), “Яго б’юць, а ён не плача” (мячык), “Што без слёз плача?” (скрыпка), “Людзей гукаюць, а самі ў царкву не заглядаюць” (званы), “Чаму купляюць адзенне?” (яго задарма не даюць)…

З прыведзеных вышэй прыкладаў бачна, што загадкі і адгадкі ўяўляюць сабой цікавы жанр беларускай вуснай народнай творчасці. У іх увасоблена вялікая мудрасць нашага народа, яго веды і знаходлівасць.

Ганна ДУЛЕБА, этнограф.

Факультатыўныя заняткі “Кніга запрашае ў падарожжа” 2 клас.

Тэма: Родная прырода.

Мэты:Пазнаёміць вучняў з пейзажнай лірыкай, развіваць увагу да слоўнай творчасці, уменне назіраць за асаблівасцямі вершаў як жанра літаратурнай творчасці.Практыкаваць у маўленні на беларускай мове. Пашыраць веды вучняў аб разнастайнасці расліннага свету. Фарміраваць уяўленне аб непаўторнасці кожнай расліны. Выхоўваць любоў да роднай прыроды, жаданне яе ахоўваць.

Матэрыял: вершы А.Дзеружынскага “Ліпа”, “Клён”, “Рабіна”, “Сасна”, загадкі пра назвы дрэў, слоўнік.

Абсталяванне: мультымедыйная прызентацыя, малюнкі дрэў, партрэт А.Дзеружынскага, карткі.

Ход занятка:

1.Арганізацыйны момант.

Празвінеў званок вясёлы,

У клас пазваў усіх сяброў!

— Усім добры дзень!

І ў добры час!

Мова родная ў нас.

На заняткі запрашаю, усім поспехаў жадаю!

Будзем дружна працаваць,

Будзем веды здабываць!

2. Уступная гутарка.

-Сёння на занятках мы будзем падарожнічаць і знаёміцца з рознымі творамі, але ўсе яны прысвечаны роднай беларускай прыродзе. (СЛАЙД)

-Адгадайце,пра што мыбудзем сёння чытаць, гаварыць, назіраць і разважаць. Прачытайце загадку, у парах складзіце слова-адгадку з рассыпаных літар.

Многа рук,

А нага адна. (Дрэва)

-Так, сапраўды, размова будзе ісці пра дрэвы. Як дрэва не можа жыць без каранёў, так і народ не можа існаваць без сваёй гісторыі,культуры, мовы, без роднай прыроды.

-Праверым, наколькі вы назіральныя людзі. Якія дрэвы растуць каля нашай школы?(Рабіны, каштаны, таполі, дубы).А каля вашага дома?(Клён, бяроза,вярба.). Дзе адразу можна ўбачыць вялікую колькасць розных дрэў?(У лесе.) Сапраўды, лес—наша багацце. Назавіце, якія дрэвы можна ўбачыць у лесе. (Елкі, сосны, дубы, бярозы).

-У Беларусі ёсць непаўторны лес—пушча. Скажыце, як называецца знакамітая пушча ў Брэсцкай вобласці? (Белавежская пушча. ) Давайце ўспомнім правілы паводзін у лесе.

3.Слоўнікавая работа.

-А зараз пагуляем у перакладчыкаў. Пазнаёмімся з нашым слоўнікам. Чытаемсловы, з якімі сёння мы сустрэнемся пад час працы.(СЛАЙД)

 • вецце – ветви

 • закрануць – затронуть

 • кволенькі – слабенький

 • шэршань – шершень, насекомое семейства ос

 • гронкі – гроздья

 • засень – затенённое место

 • жывіца – смола

4.Новы матэрыял.

Праца па вучэбным дапаможніку.

-Разгледзьце малюнак, прачытайце і адгадайце загадку:

Я засяваю дол ігліцай,

Спрадвеку слаўлюся жывіцай. (Сасна.)

-Якія характэрныя прыметы пералічаны пра сасну? (

ігліца,жывіца)

-Сёння на занятках мы будзем чытаць вершы беларускага паэта Авяр’яна Дзеружынскага(партрэт на дошцы). Ён нарадзіўся, вырас і жыў на сваёй Бацькаўшчыне—Беларусі. Таму напісаў шмат твораў, прысвечаных менавіта роднай прыродзе.

-Паслухайце верш, які напісаў паэт Дзеружынскі, іадкажыце на пытанне: “Якому дрэву ён яго прысвяціў?”.(Сасне)(СЛАЙД)

Сасна

Сасна, І неба

Сасонніца, Сіняе,

Сасонка, І сонца,

Стаіш ты І зоры

Ў засені лясной, Цешацца табой.

-Ці спадабаўся вам верш? Прачытайце верш шэптам.

-Ці ўсе словы вам зразумелыя? (Цешацца-любуются)

-Знайдзіце і зачытайце словы, якімі аўтар называе дрэва.(Сасонніца, сасонка.)

-Ці можна сказаць, прачытаўшы гэтыя словы, як аўтар адносіцца да сасны? (З дабрынёй, з захапленнем.)

-Якія яшчэ словы пацвярджаюць захапленне аўтара гэтым дрэвам?

Зачытайце іх.

-Ці ёсць у вершы апісанне прыкмет гэтага дрэва? (Няма.)

-Што апісвае аўтар у вершы? (Свае пачуцці да дрэва, да прыроды.)

-А ў загадцы? (Апісваецца сасна.)

-Прачытайце і адгадайце наступную загадку. (СЛАЙД)

Мной дзяўчынак называюць,

А як толькі зацвітаю –

З гудам рупным і вясёлым

Да мяне лятаюць пчолы. (Ліпа.)

-Пра якое дрэва гэтая загадка?

-Якія характэрныя прыкметы ліпы апісаны ў загадцы?

-Раней, у даўніну, было імя дзяўчынкі—Ліпа.Як вы лічыце, чаму так называлі? (Напэўна,прыгожая, з чароўнай постаццю,з прыемным водарам.)

-Паслухайце верш і адкажыце, ці спадабаўся ён вам.

Ліпа

Ліпа, Шэршань

Ліпка, Ледзь

Ліпкі-ліпкі Лісткі кранецца

Тонкі Сок

Кволенькі Ліповы,

Лісток. Як мядок.

-Прачытайце верш шэптам, адзначце незразумелыя словы.(ледзь- чуть-чуть).

-Што новага вы даведаліся пра ліпу? (Ліпкі кволенькі лісток, шэршань п’е мядок.)

-Якія пачуцці выклікаў у вас гэты верш? (добрыя, нежныя,ласкавыя)

-Зачытайце, якімі словамі аўтар выказвае свае адносіны да гэтага дрэўца. (памяншальна-ласкальныя словы: ліпка, мядок, лісток)

-Ці дае аўтар апісанне характэрных прыкмет ліпы? Зачытайце. (Тонкі кволенькі лісток.)

-Ці супадаюць яны з тымі, якія прыведзены ў загадцы? Параўнайце. (Не.)

-Я прынесла вам засушаную ліпу.Адчуйце яе водар!Што з яе можна зрабіць?(Лекавы чай).А гэта ліпавы мёд. Мы з вамі яго паспрабуем пасля снедання.

— Зараз будзем вучыцца чытаць выразна разам.

Пагуляем у гульню “Даскажы рыфму таксама хорам.(Настаўнік чытае, дзеці сочаць і дагаворваюць слова.)

-Адгадайце наступную загадку, якую вам падрыхтаваў …:

Стаіць у лесе дрэўца,

Пад ветрам лёгка гнецца,

А гронкі ягадак гараць,

І снегіры да іх ляцяць.

Хто здагадаецца, як дрэва называецца?(Рабіна.)(СЛАЙД)

-Паслухайце верш і адкажыце, ці спадабаўся ён вам. Заплюшчыце вочкі і ўявіце сабе тое дрэва, пра якое будзе ісці гаворка.

Рабіна

Рдзее гронкамі

Рабіна,

Ружавее

Ранкам, днём.

Палымнее, чырванее

Па-над рэчкай

За сялом.

-Прачытайце верш шэптам.

-Ці ёсць у вершы словы, якія паказваюць адносіны аўтара да дрэўца?

— Што гаворыцца пра рабіну?

-Так, А. Дзеружынскі апісвае рабінку і захапляецца яе выглядам. У якую пару года, хто здагадаўся? (Восенню.) Ці супадае гэтае апісанне з тым, якое прыведзена ў загадцы. (Зімой.) Параўнайце.

-Хто бачыў, як выглядае рабіна вясной? Летам? Зімой? (СЛАЙДЫ)

А вам у якую пару года падабаецца гэтае дрэўца?

-І я для вас падрыхтавала загадку: “Зімой і летам адным цветам”.(Елка)(СЛАЙД)

-Як называюць лес, дзе не відаць сасны, дзе елачкі адны?(Ельнік)(СЛАЙД)

-Адпраўляемся падарожнічаць у ельнік.

Фізкультхвілінка.

Будзем крочыць па планеце ( хадзьба на месцы).

Раз, два, тры, чатыры,

Крок за крокам па краіне.

Сонца грэе, прыпякае (левая і правая рукі ўгору),

Лёгкі ветрык павявае (махі рукамі),

1-2-3-4-5,

У ельнік мы пайшлі гуляць.

Ветрык елачкі гайдае,

Шышкі на зямлю кідае.

Іх хачу з сабой узяць-

1-2-3-4-5.

Вось дайшлі мы да крыніцы —

Выпіце з яе вадзіцы (нахіл уперад).

У небе птушак карагод,

I мы адправімся ў палёт.

Улева, управа павярніся (павароты ўлева і ўправа)

I сябрам сваім усміхніся. ( вучні ўсміхаюцца адзін аднаму).

Самастойна прачытайце верш на экране. (СЛАЙД)

-Цяпер услых.

Кружыць лісцейка замець.
Лашчыць вока лістота.
Ён пакіне на памяць
Нам сваю пазалоту.

-Што гэта- успомніце, мы вучылі на мінулых занятках. Гэта акраверш або акразагадка. Пра якое дрэва?(Клён.) Акразагадкі разгадваць вельмі лёгка. Трэба ўважліва назіраць за першымі літарамі кожнага радка. (Пазалота- які колер? А якія яшчэ бываюць лісточкі ў клёна?)

Знайдзіце і самастойна прачытайце верш “Клён” і падрыхтуйцеся да выразнага чытання ўслых. (Адзін вучань чытае)

-Ці спадабаўся вам верш? Як апісвае аўтар клён?(З любоўю.) Зачытайце.(Клён курчавы вецце гне.)

5. Замацаванне вывучанага.

Гульня “Даследчыкі” (СЛАЙД)

-Сёння мы чыталі загадкі пра дрэвы і вершы А. Дзеружынскага, таксама прысвечаныя дрэвам. Зараз вы будзеце даследчыкамі. Правядзіце даследаванне, у чым розніца паміж вершам і загадкай. Працуем у групах. У кожнай групы аднолькавыя лісты. Першая група выбірае і падкрэслівае толькі тыя выказванні, што датычацца загадкі, другая група—што датычацца верша. (Успомніце правілы работы ў групах.)

-Зачытайце.Хто абараняе сваю групу? (Загадка—гэта апісанне прадмета або з’явы. У вершы няма простага апісання, аўтар заўсёды раскрывае сваю душу і гаворыць пра свае пачуцці, свае адносіны. )

-Працягваем працу у групах: знайдзіце назвы дрэў, якія схаваліся ў клетках, і абвядзіце іх алоўкам.(СЛАЙД)

Р

А

Б

І

Н

А

С

Ш

А

К

Л

Ё

Н

А

Б

Я

Р

О

З

А

С

О

К

А

Ш

Т

А

Н

Д

У

Б

Л

І

П

А

-Прачытайце назвы дрэў. (Рабіна, сасна, клён, бяроза,каштан,дуб, ліпа.)(СЛАЙД)

— Давайце паспрабуем праз выразнае чытанне расказаць пра пачуцці аўтара.Калі ласка, рыхтуемся да выразнага чытання вершаў і да “Конкурсу на лепшага чытача”.(СЛАЙД)

Гульня “Чараўнік” (СЛАЙД)

— А цяпер давайце пагуляем у гульню, якая называецца “Чараўнік”. Для гэтага нам трэба выбраць Чараўніка. Вось колькі жадаючых быць Чараўніком! Хто ведае, як гэта зрабіць так, каб ніхто не пакрыўдзіўся? Што для гэтага трэба ведаць? Правільна, па лічылцы выбіраем Чараўніка.

Паслухайце, як будзем гуляць. Усе бяруцца за рукі, водзяць карагод:

Чараўнік, чараўнік!

Разам з намі пагуляй,

Не чаруй,а даганяй!

Вы разбягаецеся у розныя бакі. Чараўнік стараецца дагнаць і дакрануцца рукой. Той, да каго дакрануўся Чараўнік, лічыцца зачараваным: уявіць сабе дрэвам і застыць у прыгожай постаці.

— Які цудоўны лес атрымаўся! Станем у круг. Паўтарыце з рознай інтанацыяй:

-Як хораша ў лесе. (Ціха)

-Як хораша ў лесе! (Моцна)

-Як хораша ў лесе!! (Мацней)

Хвілінка творчасці”(СЛАЙД)

-Разгледзьце малюнкі. Мастак намаляваў толькі палову дрэўцаў. Якія дрэвы?(СЛАЙД)

— Сфатаграфуйце вочкамі, запомніце кожны лісцік, шышку, гронку.Дамалюйце і расфарбуйце палавінку малюнка. Можна выбраць адзін малюнак, які вам найбольш спадабаўся. (Праца пад музыку.)

Аловак правільна бяру,

Ліст з нахілам пакладу.

Сяду роўна, не сагнуся,

І за працу я вазьмуся.

-Я ведаю, што нашы вучні падрыхтавалі цудоўныя вершы пра нашу Радзіму, пра родную прыроду. Працягваем наш конкурс на лепшага чытальніка.(СЛАЙД )

Верш Артура Вольскага «Непаўторны край».

То ялінкі, то сасонкі

Падпіраюць небакрай…

Прыгажэйшае старонкі

Не знайсці, як ні шукай.

Скачуць сонейка асколкі

Пасля дожджыку ў вадзе.

Весялейшае вясёлкі

Не пабачыш анідзе.

Пахне збожжа свежым хлебам.

Сыпле золата жніво.

Жаўрукі звіняць пад небам —

Славяць свету хараство.

На бярозе — белы бусел.

Пад бярозаю — ручай.

А завецца Беларуссю

Непаўторны родны край.

6. Вынік занятка.

-Вось і скончылася наша падарожжа, але гэта толькі сёння. Мы яшчэ не раз будзем вандраваць па родным краі. Вам спадабалася падарожжа? І напрыканцы я хачу расказаць вам адну гісторыю.

Ці то полем, ці то лесам ішлі тры падарожнікі. Ішлі яны тры дні і тры ночы ды яшчэ поўдня. Прытаміліся. Прыселі. Раптам чуюць— спявае нехта.Прыслухаўся першы:

Відаць, жаўранак.

Не, — кажа другі, — гэта лес шуміць.

А трэці прыпаў вухам да зямлі і прашаптаў:

Ды гэта ж зямля наша спявае.

Вось якая яна, наша зямля беларуская.

7. Рэфлексія.Складанне сінквейна.

Настаўнік: Вучні:

Зараз у нас быў… факультатыў

Які? беларускі, цікавы.

Што мы рабілі ? Чыталі, вывучалі,малявалі,гулялі, разгадвалі загадкі.

Даведаліся шмат новага.

На роднай мове размаўлялі.

-Закончыць наш занятак хачу словамі Ніла Гілевіча:

Прайдзіцеся па школах—у Мінску, у Гродна,

У Віцебску, Брэсце або ў Магілёве,-

Як хораша дзеткі шчабечуць на роднай

Сваёй беларускай матульчынай мове.

-Вучыце сваю родную мову, размаўляйце на мове сваіх продкаў.

Жадаю вам, дзеці, і далей лагодна

Мовай народа валодаць свабодна.

І ў жыцці каб было вам лягчэй,

Мову сваю вывучайце хутчэй.

У заваяваным царстве . Загадка Багдановіча

Вершы, якія ўпершыню па-сапраўднаму звярнулі ўвагу на Багдановіча як паэта, былі вершы з міфалагічнага цыкла «У зачарованым царстве». Рэакцыя на гэтыя творы была даволі супярэчлівая — ад прынцыповага іх непрыняцця (тады ж было выказана ўпершыню ў дачыненні да Багдановіча абвінавачванне «дэкадэнт») да безагаворачнага, аплагетычнага нават прызнання, — вядома, у самой сваёй накіраванасці палемічнага, супроцьпастаўленага другім, таксама крайнім, ацэнкам. Як ні дзіўна, і сёння, калі мы хочам адвесці ад Багдановіча абвінавачванне ў дэкадэнцтве, ламаем свае крытычныя коп’і менавіта над гэтымі вершамі, як бы паўтараючы «памылку» тых першых крытыкаў Багдановіча, якім засцілі вочы менавіта гэтыя вершы паэта і якім не хапіла адвагі быць паслядоўнымі да канца. Бо той, хто хацеў бы ўпарта бачыць Багдановіча сімвалістам, дэкадэнтам, мог бы знайсці для сваіх, вядома, тэндэнцыйных, высноў дастаткова матэрыялу (і нават больш прыдатнага) і ў больш позніх, так званых «класічных» вершах. Але такая ўжо сіла інерцыі!

Мы ж ведаем (і сёння гэта можна лічыць даказаным), што Багдановіч ніколі не быў сімвалістам, калі бачым у сімвалізме не суму пэўных фармальных прыёмаў, тэм, а перш за ўсё светапогляд, сістэму погляду на мастацтва і свет, на чалавека ў яго грамадскай дзейнасці (апошняе сімвалістаў якраз прынцыпова не цікавіла). Сімвалізм з самага пачатку настойліва імкнуўся сцвердзІць сябе не больш не менш, як светапогляд. В. Брусаў, адзін з мэтраў сімвалізму, пісаў пасля рэвалюцыі, у той час, калі ад сімвалізму засталіся адны ўспаміны: «Сімвалісты адмаўляліся служыць у літаратуры практычным мэтам, хацелі знайсці больш шырокае абаснаванне ёй і звярнуліся да выказвання агульных ідэй, аднолькава каштоўных, як здавалася ім, не аднаму якому-небудзь класу грамадства, але ўсяму чалавецтву».

Што ж датычыць фармальных заваёў сімвалізму, дык было б проста неразумна іх адмаўляць, і было б нават недаравальна таму самаму Багдановічу не пераняць таго-сяго ад сімвалістаў і не пастарацца, арганічна засвоіўшы, перасадзіць гэта тое-сёе на толькі што ўзараную беларускую глебу. У свой час і нам даводзілася пісаць пра гэта, тлумачачы, чаму Багдановіч, пры частковым знешнім падабенстве з сімвалісцкай практыкай, ніколі не быў і нават не мог быць сімвалістам, бо ў нашага паэта, у адрозненне ад сімвалістаў, была пад нагамі менавіта трывалая глеба — сацыяльная і нацыянальная глеба, было ўсведамленне гістарычнай перспектывы, думка аб узвелічэнні роднай літаратуры і роднага народа.

Ну а цыкл «У зачарованым царстве»? Ці трэба зноў і зноў паўтараць, што ён не сімвалісцкі і не дэкадэнцкі? Не, нам пара ўжо ісці трошкі далей, пара паглядзець на яго больш канкрэтна.

Справядліва піша А. Лойка, кажучы пра нашу крытыку, што «вершы з міфалагічнымі вобразамі і параўнаннямі [яна] разглядала не ў кантэксце ўсяго цыкла, а вырваўшы з яго. У Багдановіча яны — паэтызацыя сутыкнення чалавека са светам прыроды, калі яна над ім панавала. З імі як працяг раскрыцця тэмы яднання чалавека з прыродай Багдановіч паставіў іншыя вершы, у якіх паказаў, як чалавек ужо ўзняўся над прыродай, адчуў яе хараство, супаставіў яго са сваім грамадскім становішчам і г. д.». Нарэшце, нарэшце мы зрушыліся з месца! А. Лойка, на нашу думку, у асноўным правільна зразумеў задуму Багдановіча ці, дакладней, адзінства яе. Удакладняем таму, што, разам з прызнаннем прынцыповай навізны поглядаў А. Лойкі, не падзяляем, аднак, шмат якіх яго акцэнтаў у вытлумачэнні задумы цыкла. Акцэнты гэтыя мы лёгка выявім з прыведзенай цытаты, на жаль, адзінай цытаты, якую нам давядзецца скарыстаць, бо А. Лойка, выказаўшы сапраўды цікавую думку, чамусьці не паклапаціўся яе развіць больш канкрэтна і шырока, а адразу перайшоў у сваёй гаворцы пра Багдановіча да іншага, хоць і цікавага, але не звязанага з цыклам. Прыгадаем яшчэ, што ў пачатку свайго даследавання, увогуле характарызуючы праблематыку вершаў паэта, звязаных з тэмай роднага краю, А. Лойка мімаходзь і зноў жа слушна зазначае, што цыкл «У зачарованым царстве» з’яўляецца «першымі спробамі падгледзець самабытнае і непаўторнае ў родным краі».

Здзіўляюча заканамерны ў сваім творчым узыходжанні Багдановіч. Лесуны, вадзянікі, змяіныя цары — колькі ўсім гэтым ужо займалася этнаграфія! Але ж Багдановіч не этнограф, ён паэт. I вось этнаграфію ён робіць паэзіяй, робіць разам з маладой літаратурай заканамерны якасны скачок. Здавалася б, што тут незвычайнае, што незразумелае, чаму гэта трэба прымаць як «дэкадэншчыну», як збочванне з прамой дарогі літаратуры? У Багдановіча часта будзе так: ён ідзе разам з усімі, але тым часам ці наперадзе, ці трохі збоч. Заявіць жа ён нечакана ў 1915 годзе, што «беларускіх вершаў у нас няма, ёсць толькі вершы на беларускай мове»! Заявіць адразу пасля свайго ж прызнання, што літаратура наша за нейкі дзесятак год прайшла шлях, які адбіў так ці інакш усе блуканні еўрапейскай мастацкай думкі на працягу цэлай сотні год. Парадокс? Магчыма. Але хіба парадокс не форма развіцця думкі, не адна, урэшце, з форм развіцця і самой літаратуры?

Архаіка і навізна перапляліся ў Багдановічавым цыкле. Але яна палемічная нейкая, загадкавая, гэтая архаіка, у ёй няйначай чуецца выклік — ну, канечне, тут дэкаданс! Як было падумаць іначай!

Багдановіч уключае цыкл у зборнік «Вянок», той «Вянок», якому ўласцівы найашчаднейшы адбор з усяго, што створана паэтам, той «Вянок», якому, як мала з каторых зборнікаў у гісторыі літаратуры наогул, уласцівыя строгая гарманічнасць, сімфанічнасць пабудовы, — ён адно цэлае, адно дыялектычна цэлае. Цыклы спрачаюцца паміж сабой — у часе, у жанры, у стылі, у тэмах, у метадах паказу адзінкавага і цэлага і — адначасова дапаўняюць адзін аднаго, не суіснуюць, а жывуць.

Цыкл «У зачарованым царстве» — адно з аконцаў гэтага цэлага. Аконца, праз якое паэт зазірнуў у свет. Для Багдановіча жыццё, свет ніколі не існавалі разарванымі, абмежаванымі нейкім суб’ектыўным момантам, для яго не існавала «кавалачкаў жыцця». Вось, дарэчы, яшчэ адно з істотных адрозненняў Багдановіча ад мадэрністаў.

Міфалогія — толькі першая цагліна ў яго пабудове, яе падмурак. Адсюль паэтава думка ўзнімаецца вышэй, ідучы тым часам і далей.

Адам Ягоравіч, бацька, піша «Перажыткі старажытнага светаўспрымання ў беларусаў». Для этнографа паганства — гэта сапраўды перажытак, рарытэт на фоне сучаснага яму жыцця. Этнограф суадносіць з сённяшнім днём, паэт з кавалкам таго, што некалі было цэлым, творыць гэтае цэлае ў прыналежным яму часе, творыць па законах, што некалі былі ўласцівыя гэтаму цэламу.

А. Лойка, нам думаецца, памыляецца, калі піша «пра паэтызацыю сутыкнення чалавека са светам прыроды, калі яна панавала над ім». Справа ў тым, што ў Багдановіча ў дадзеным выпадку прынцыпова няма больш-менш адасобленага чалавека, як гэтага непазбежна патрабуе «сутыкненне». Ён, наадварот, піша пра прыроду, якая ўключае сабе чалавека нароўні з лесуном, вадзяніком і г. д. і якая проста не дарасла яшчэ да чалавека.

Скажуць: але ж і вадзянік, і лясун — спараджэнне чалавечай фантазіі. Што ж, справядліва. Толькі ж, разам з тым, гэта спараджэнне хоць і паэтычнай, але бездапаможнай фантазіі, якая моцная нутраным адчуваннем, але не аналітычнай здольнасцю, якая толькі і робіць чалавека чалавекам. Мы, вядома, абвастраем праблему. Ніжэй мы ўбачым, што яе, здаецца, абвастрае і Багдановіч.

Звернем увагу вось на што. Той жа лясун — бажок, у нейкім сэнсе творца і хавальнік таямніцы, але ў Багдановіча ён не ў стане асэнсаваць тое, творцам і ўвасабленнем чаго лічыцца. Як, урэшце, і старажытны чалавек не ў стане асэнсаваць створанае ягонай фантазіяй.

Давайце паглядзім, як малююцца паэтам міфалагічныя персанажы. Думаеце, яны адчуваюць радасць ад таго, што ўвасабляюць сабой нешта цэлае — вядома, адносна цэлае, бо побач з лесуном ёсць яшчэ вадзянік і інш. ?

Брыдзець, пахіліўшысь панура,

Лясун на раздоллі дарог.

Абшарпана старая скура,

Зламаўся аб дзерава рог.

Гэта лесавік з аднаго верша. А вось з другога.

Ўсё дзіка, пустынна імшыцца.

Агністая спёка стаіць.

На моху між спелай брушніцы

Лясун адзінокі ляжыць.

Каравая моршчыцца скура,

Аброс цёмным мохам, як пень,

Трасе галавою панура,

Бакі выгравае ўвесь дзень.

А вадзянік? У той жа танальнасці, тымі ж фарбамі абмаляваны і ён. Тут ужо нават сам ён гаворыць, і не проста гаворыць, а скардзіцца.

Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай

I гадамі грэюся — сплю на дне ракі.

Твар травой аблутаны, быццам павуцінай,

Засыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі.

«Панура», «дзіка», «пустынна», «адзінокі» — вось тыя словы, якімі характарызуе створанае ім царства паэт. Паныласцю і няўклюднасцю патыхае ад яго, і ўсе гэтыя вадзянікі, лесуны — не багі, не бажкі нават, а ахвяры, што знемагаюць пад цяжарам таго, што павінны несці ў сабе і ўвасабляць. Думкі, думкі, усведамлення сябе саміх і прыроды праз сябе — вось чаго не хапае ім! I гэтая іх туга, іх паныласць — усё ад таго ж. Гэта як бы пакутлівае прадчуванне думкі, няпэўнае жаданне яе і немагчымасць да яе падняцца. I таму іх лёс — нейкая страшная, жахлівая бяздзейнасць, жывёльнае ў самым сапраўдным значэнні гэтага слова існаванне. (Памятаеце вы ва Урубеля карціну «Пан»? Змрок, хмызы, а ў хмызах аброслы, сівы Пан. Чуйна і няўцямна прыслухоўваецца да нечага. Збоч таямніча, дзіка праразаецца месяц. I такая туга, пакута ў вачах, у якіх вось-вось, здаецца, адаб’ецца нешта асэнсаванае і разумнае.)

Не, паэтызацыі сутыкнення чалавека з прыродай, яднання з ёй якраз і няма ў Багдановіча. Калі і ёсць у яго паэтызацыя, дык паэтызацыя таго чалавека, якога хочуць і не могуць «празарэць» вадзянік ці лясун.

Значыцца, чалавек усё ж ёсць? Так, ёсць, але ён не «персанаж» у Багдановіча. Чалавека, па сутнасці, няма, ёсць думка аб ім.

I як ні дзіўна, ні парадаксальна — гэта «думка» саміх «бажкоў». Але затое наколькі па-мастацку ўражлівая гэтая думка!

I ні паэтызацыі, ні яднання з прыродай, такім чынам, няма, ёсць страх перад ірацыянальным, зусім не дэкадэнцкі страх «рацыяналіста» Багдановіча.

Як бы двайную задачу вырашае сваімі міфалагічнымі вершамі Багдановіч: дападае фантазіяй да змрочнага, хоць і па-свойму паэтычнага свету паганства, да першаасноў вобразнай творчасці і па-філасофску ставіць, вырашае пытанне аб «законнасці», «благодатности» розуму, таго розуму, з якога знушчаліся і здзекаваліся дэкадэнты, ды ці адны яны толькі!

Бо калі ўжо бараніць Багдановіча ад дэкадэнтаў, дык трэба бараніць сур’ёзна, на ўзроўні ягонай думкі. Інакш нам давядзецца «абяляць» яго, як гэта робіць, напрыклад, адзін з даследчыкаў Багдановіча, — тым, што, маўляў, лясун у паэта пададзены на рэалістычным фоне асенняга пейзажу, што «паэт дасягае поўнай злітнасці міфалагічнага вобраза з асноўным рэалістычным фонам». Дзіва што! Лясун жа сам — прырода!

Толькі — досыць. Паглядзім лепш, куды ідзе далей паэтава думка, адштурхоўваючыся ад уласна міфалагічных вершаў.

Багдановіч будуе цыкл на прынцыпе паступовага ўзыходжання ад ніжэйшага да вышэйшага, ад хаосу да гармоніі. Гармонія, яе мажлівасць падаецца праз чалавека — не праз таго паганскага чалавека, які, па сутнасці, не выдзяляе сябе з прыроды, а праз чалавека, надзеленага дарам сузірання і, такім чынам, выдзеленага гэтай сваёй здольнасцю з прыроды. Праблему розуму Багдановіч заканамерна звязвае з праблемай асобы. Вось тут, на новым этапе, і пачынаецца ўжо тое, што можам назваць і сутыкненнем чалавека з прыродай, і паэтызацыяй яе.

Пераходны, па-свойму цэнтральны верш у цыкле — «Бура». Гэта як бы масток ад паганскага хаосу да ўпарадкаванага, так сказаць, успрымання з’яў прыроды сучасным чалавекам, успрымання, упарадкаванага менавіта сузіраннем. Супрацьпастаўлены, збліжаны па кантрасту два погляды на адну і тую ж з’яву.

Панурая, вялізная жывёла

Па шыры неба ўдаль марудна праплывае.

Ўсё сціхла. Але вось паветра рассякае

Агністы меч і зіхаціць вясёла.

Ударыў ён — і грукат пракаціўся;

Мігае грозны меч, удары не сціхаюць,

I ўніз халодныя бічы крыві сцякаюць,

А людзі кажуць: гэта дождж праліўся.

Паэтызацыі тут яшчэ няма, ёсць проста канстатацыя рознасці ўспрымання. Ці, можа, дэпаэтызацыя «нармальнага» ўспрыняцця? («А людзі кажуць: гэта дождж праліўся».) Але давайце не будзем спяшацца рабіць з гэтага высновы. Ход думкі Багдановіча не канчаецца на гэтым, Звернем тым часам увагу вось на што. Бура, навальніца персаніфікуецца Багдановічам у трагедыйнае па сваёй сутнасці дзеянне. Чалавек жа гэтай трагедыі не заўважае, яна па-за ім, яна не ў ягонай сферы ўспрымання. Чалавек пазбаўляе трагедыю трагедыйнасці і простым прызнаннем «дождж праліўся» ўпарадкоўвае хаос, які варожы яму сляпой бязмэтнасцю, адсутнасцю ўсялякай «маральнай» ацэнкі. Бо агністы меч, з-пад якога сцякаюць «бічы крыві», «зіхаціць вясёла»! Бо вецер з другога, безназоўнага верша, які ідзе адразу за «Бурай», разнёсшы хмары, што «зліцца жадалі», «над смерцю іх радасна вые»!

Але, можа, чалавек, адмаўляючы «трагедыйнасць» прыроды, тым самым страчвае магчымасць суперажывання з ёй? Не, Багдановіч, «рацыяналіст» Багдановіч так не думае. Чалавек, выдзеліўшыся з прыроды, не страчвае здольнасці разумець і слухаць яе, адчуваць сябе яе душой і думкай, пры гэтым зусім неабавязкова, каб настрой прыроды супадаў з настроем чалавека, каб чалавек, яго духоўны свет быў простым адбіткам жыцця прыроды.

Ў чарцы цёмнай і глыбокай

Плешча, пеніцца віно;

Хмелем светлым і халодным

Калыхаецца яно.

I хістаецца асока,

I шуміць высокі бор,

А ў душы не замаўкае

Струн вясёлых перабор.

«У чарцы цёмнай і глыбокай плешча, пеніцца віно» — гэта паэтычны вобраз возера, гэта сама прырода, эстэтычна асэнсаваная, гэта хаос, падпарадкаваны і пераўтвораны дадзенай яму формай. Вось чаму «светлы і халодны» хмель прыроды трансфармуецца ў душы чалавека ў «струн вясёлых перабор».

Свет прыроды мае свае вымярэнні, сваю перспектыву і аб’ём, свой верх і ніз. Ён рухомы, як думка, і адухоўлены, як пачуццё.

Блішчыць у небе зор пасеў;

У полі — рунь і ў небе — рунь.

Да рэчкі лецячы, узляцеў

Між імі марай белы лунь.

Чалавек імкнецца да зліцця з прыродай, але не да растварэння ў ёй. Ды апошняе і немагчыма, бо чалавек жа перш за ўсё асоба, надзеленая пэўнай духоўнай аўтаномнасцю.

Знічка коціцца агністаю слязой,

Прашумела мякка скрыдламі сава;

Бачу я, з прыродай зліўшыся душой,

Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,

Чую ў цішы, як расце трава.

«З прыродай зліўшыся душой», чалавек не перастае чуць і бачыць, не перастае аналізаваць свае адчуванні, але гэта не перашкаджае яму мець задавальненне і радасць ад «зліцця»: наадварот, менавіта элемент асэнсаванасці і аналізу надае ягонаму судачыненню з прыродай высокі эстэтычны і духоўны сэнс. Якая вялікая, невымерная розніца паміж тым, як зліваецца з прыродай лясун, не могучы ні асэнсаваць, ні адчуць гэтага зліцця, а значыць, не могучы мець ад яго ніякай радасці, і паміж тым, як далучаецца да прыроды чалавек, адчуваючы сябе яе душой і думкай!

Мы бачым цяпер, што нічога загадкавага, экзатычнага, тым больш дэкадэнцкага, няма ў міфалагічных вершах Багдановіча, якія зусім не былі для яго самамэтай. Не проста паэзіяй паганскага светаадчування захапіўся ён, а выказаў на яго аснове і з яго дапамогай надта сучасныя для яго, надзённыя і глыбокія думкі. Не паганства было ягоным ідэалам, а гарманічна развітая чалавечая асоба, надзеленая здольнасцю чуйна ўспрымаць прыгожае ў прыродзе і ў свеце.

легенды и загадки лепельской Суши

З вышынi гэтае месца падобнае да вялiкай птушынай галавы. Паўвостраў злучаецца з зямлёй вузкiм перашыйкам. Вакол — водная роўнядзь. Азёры Цямнiца i Астраўкi, злiваючыся разам, моцна абдымаюць Сушу сваiмi берагамi.

З вышыні паўвостраў падобны да вялікай птушынай галавы.

— Месца i сапраўды ўнiкальнае, — тлумачыць старшыня Баброўскага сельвыканкама Тамара Ярыга. — Яно мае статус археалагiчнага помнiка, прызнана гiсторыка-культурнай каштоўнасцю. Мы ўжо i адпаведныя таблiчкi ўстанавiлi.

Старшыня сельвыканкама Тамара Ярыга: Суша з усіх бакоў акружана азёрамі.

…Тут, на паўвостраве, дзе цяпер участкi ўсiх дамоў адной-адзiнюткай вулiцы ўпiраюцца ў возера, калiсьцi ўзвышалася драўляная крэпасць. Яе астанкi знаходзiлi, як сведчаць вяскоўцы, яшчэ i гадоў 80 таму. Але больш падрабязна пра гiсторыю гэтай незвычайнай вёсачкi нам раяць пагаварыць з дачнiцай Таццянай Валодзiнай. Таццяна Васiльеўна i сапраўды вельмi цiкавы суразмоўца. I як ураджэнка вёскi Суша, i як загадчык аддзела ў Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы i лiтаратуры Нацыянальнай акадэмii навук.

— Гэта мой радавы маёнтак, — усмiхаецца дачнiца, паказваючы сядзiбу, што патанае ў кветках. — Вось, бачыце, яшчэ i нямецкая бiклажка захавалася (у нашым доме падчас вайны немцы стаялi), а тут — страхавы лiст на маёмасць майго дзядулi, датаваны 1929 годам… Нарадзiўшыся ў настолькi ўнiкальным краi, проста нерэальна адмовiцца ад вывучэння яго гiсторыi. Вы ведаеце, што Суша ёсць нават на такiх старажытных картах, дзе яшчэ i Мiнска няма? А я тыя карты бачыла…

Гэтаму страхавому лісту амаль 100 гадоў.

Такiм чынам, у XVI стагоддзi ў разгар Лiвонскай вайны Iван Грозны, якi прарываўся да Балтыйскага мора, узвёў тут драўляную крэпасць i даў ёй iмя Кап’ё. А потым крэпасць пала пад ударам войскаў Рэчы Паспалiтай. Адсюль i мноства легенд. Таццяна Валодзiна дзелiцца некаторымi з iх. Аказваецца, ёсць меркаванне, што вузкага перашыйка, што цяпер аб’ядноўвае «старую» i «новую» Сушу, у старажытнасцi не было. Падчас нашэсця французскiх войскаў для праходу армii салдаты сваiмi ботамi насыпалi пераправу. А чэрпалi зямлю на цяперашнiм Перакопе — так называецца гара на супрацьлеглым беразе. Дарэчы, крыху далей ёсць i нешта накшталт курганоў — кажуць, там пахаваны французы.

Камянёвыя будынкі панскіх часоў цудоўна захаваліся.

У вялiкiя хрысцiянскiя святы, калi ў суседняй Макараўшчыне, што за сем кiламетраў адсюль, пачынаюць званiць званы, вяскоўцы прыслухоўваюцца. Спрабуюць пазнаць голас свайго звона ад даўно разбуранай царквы, якая стаяла тут, у Сушы… Жывое паданне аб тым, што адзiн са званоў скацiўся тады ў возера, а цяпер кожны раз глыбока з вады адгукаецца свайму далёкаму сабрату.


У акрузе мноства азёр. Па сельсавеце iх каля 30. Дык вось самая цiкавая легенда, што не дае спакою ўжо некалькiм пакаленням жыхароў вёскi Суша, тычыцца менавiта iх. Старажылы сцвярджаюць, што ёсць на Сушы такая кропка, з якой можна адначасова ўбачыць адразу сем азёр. I на тым месцы нiбыта закапаны скарб…

Цi капаюць? Цяпер ужо няма каму, жартуюць мае суразмоўцы. Карэнных жыхароў — адзiнкi, ды i тыя пенсiянеры. А дачнiкi — людзi часовыя. Атрымлiваюць асалоду ад прыроды, адпачываюць i з’язджаюць. Вось калi толькi наваселец Павел Некрашэвiч, вельмi неабыякавы да гiсторыi чалавек, чаго новенькага знойдзе, добраўпарадкоўваючы сваю сядзiбу.

Ураджэнка Сушы вельмі любіць сваю малую радзіму.

Аказваецца, Павел — учорашнi мiнчанiн. Прыехаў неяк у гэтыя мясцiны на рыбалку — i… захацеў застацца назаўжды. Купiў стары домiк. Цяпер на яго месцы — выдатная сядзiба. З уласным пiрсам, лазняй, маладымi яблынямi i нават сямейным гербам на варотах. Гаспадар знаёмiць са знаходкамi. Вось гэты незвычайны плецены збан — кораб у чалавечы рост — ён знайшоў у адной з закiнутых гаспадарчых пабудоў. У такiх раней захоўвалi зерне. Рэстаўраваў яго i паставiў як упрыгажэнне на тэрасе. Тут жа старое кола ад воза — як свяцiльня над сталом. А вось i металiчныя знаходкi — цэлая жменя старадаўнiх манет, рэшткi старажытнай керамiкi i iншых вырабаў.

— Спецыяльна не капаю, — тлумачыць краязнаўца. — Але пры выкананнi гасработ трапляецца шмат цiкавага. Дарэчы, грунты тут моцна перамяшаны, што кажа аб моцным змяненнi ландшафту. Калi прыгледзецца, яшчэ бачная месцамi ступеньчатая нарэзка. Крэпасць абараняла паўвостраў ад вады, i сцяна iшла па цяперашнiх агародах. Вось, на суседскiм участку знайшоў шведскую карабельную манету — сведчанне блiзкасцi шляху з варагаў у грэкi. Я па адукацыi эканамiст, але цяпер захапiўся гiсторыяй. Магчыма, у будучым адкрыю аграсядзiбу: хочацца, каб ад прыгажосцi гэтага краю атрымлiвалi асалоду i iншыя.

Тут ёсць што паглядзець i што вывучыць. Побач з паўвостравам — старыя каменныя памешчыцкiя склады вельмi цiкавай архiтэктуры. Паблiзу размешчана брацкая магiла, дзе пахаваны абаронцы Айчыны. На помнiку — iмёны 24 воiнаў, у тым лiку i лётчыка В. М. Мацвеева. Побач, на грамадзянскiх могiлках, — магiла Героя Савецкага Саюза ураджэнца Сушы Паўла Ялугiна. Яго цела пасля смерцi прывезлi на радзiму з Масквы.

У гэтай брацкай магіле пахаваны 24 савецкія воіны.

Вось такая яна, азёрная крэпасць Суша, — гераiчная i да канца ўсё яшчэ не спазнаная… Прыязджайце!

[email protected]

Ответы на

величайших загадок всех времен

Фото: Дугал Уотерс (Getty Images)

Вы думали, что сможете дать своему мозгу отдохнуть, проводя целый день в Интернете, не так ли? Чтобы дать вам ежедневную умственную тренировку, которую мы все, безусловно, могли бы использовать, вот 21 величайшая загадка всех времен. Они бывают разной степени сложности, из-за которых эти клетки мозга быстро изгибаются и расхаживают.

21 величайшая загадка всех времен:

*Прокрутите вниз, чтобы найти ответы*

1.Вы участвуете в гонке и обгоняете человека, занявшего 2-е место. В каком месте ты сейчас?

2. Представьте, что вы находитесь в темной комнате. Как выбраться?

3. Кто производит, но не нуждается в этом.
Кто покупает, но не использует.
Кто использует его, но не может ни видеть, ни чувствовать.
Что это?

4. Вы отвечаете мне, но я никогда не задаю вам вопросов. Что я?

5. Что может путешествовать по миру, оставаясь в углу?

6.У матери Джонни было трое детей. Первую назвали Эйприл, а вторую Май. Как звали третьего ребенка?

7. В некоторых месяцах 30 дней, а в некоторых месяцах 31 день. У скольких 28?

8. Что происходит раз в каждую минуту, дважды в каждое мгновение, но никогда за тысячу лет?

9. Если есть три яблока и вы уберете два, сколько яблок у вас останется?

10. Что не имеет ни начала, ни конца, ни середины?

11.Есть слово и шесть букв, которые оно содержит. Убери одну и останется двенадцать. Что это за слово?

12. Если я у тебя есть, ты хочешь поделиться мной. Но если ты разделишь меня, у тебя больше нет меня. Что я?

13. Сколько грязи в яме размером четыре фута на пять футов на шесть футов?

14. Две девочки родились от одной матери, в один и тот же день, в одно и то же время, в один и тот же месяц и год, и все же они не близнецы. Как это может быть?

15.Ночью они приходят без приведения. Днем они теряются, а не крадут. Кто они такие?

16. Что настолько тонкое, что даже произнесение имени может сломать его?

17. Вы выбрасываете снаружи и готовите внутри. Затем вы едите снаружи и выбрасываете внутри. Что ты ел?

18. Какое слово в английском языке всегда пишется неправильно?

19. Что поднимается по дымоходу вниз, но не может спуститься по дымоходу вверх?

20.Что растет, когда ест, но умирает, когда пьет?

21. Чем больше сохнет, тем влажнее становится. Что это?

Ключ к величайшим загадкам:

1. Вы на втором месте. Вы не передали человека первым.
2. Хватит воображать.
3. Гроб
4. Телефон
5. Марка
6. Джонни
7. Все
8. Буква М
9. Вы взяли два яблока, так что теперь у вас их два.
10.Пончик
11. Десятки
12. Секрет
13. В дырке нет грязи, иначе не было бы дырки.
14. Они в наборе из тройняшек
15. Звезды
16. Тишина (И, возможно, колено Деррика Роуза)
17. Колос кукурузы
18. Неправильно
19. Зонт
20. Огонь
21. Полотенце

76 Великие загадки для взрослых (сложные и легкие)

Кажется, мы никогда не перерастаем нашу любовь к загадкам, особенно когда они идеально подходят для взрослой аудитории. В этой статье мы поделимся с вами несколькими простыми загадками для взрослых.Тогда мы пощекочем вашу забавную кость забавными загадками для взрослых. Вам понравится бросать вызов своим друзьям и семье с нашим «Кто я?» загадки для взрослых. Затем, после того, как вы разогреетесь, у нас есть несколько сложных загадок для взрослых, некоторые из которых очень каверзные. Эта статья завершается некоторыми рождественскими загадками для взрослых, которые идеально подойдут для того, чтобы оживить вашу праздничную вечеринку. Отгадывай!

Легкие загадки для взрослых

Наши легкие загадки для взрослых помогут вам освежить свои навыки отгадывания загадок.Возможно, вы не загадывали загадки с тех пор, как были намного моложе, и, возможно, забыли тип творческого мышления, необходимый для разгадывания ответов на загадки. Мы включили много старых любимых загадок, которые вы, вероятно, запомните, а также несколько новых простых загадок для вас.

Забавные загадки для взрослых

 • Джонни бросает мяч изо всех сил. Оно возвращается к нему, хотя ничего и никто его не трогает. Как?

  Он подбрасывает его прямо вверх.

 • Вы видите лодку, полную людей, но на борту нет ни одного человека.Как это возможно?

  Все люди на лодке женаты.

 • В чем разница между ювелиром и тюремщиком?

  Ювелир продает часы, а тюремщик наблюдает за камерами.

 • Что имеет ноги, но не ходит?

  Стол

 • Что можно поймать, но нельзя бросить?

  Холод

 • Если бы все купили белую машину, что бы у нас было?

  Белая гвоздика

 • Что за группа никогда не играет музыку?

  Резинка

 • Что имеет много зубов, но не может укусить?

  Гребень

 • Что режут на столе, но никогда не едят?

  Колода карт

 • Что без движения бегает по всему двору?

  Забор

 • Вы рисуете линию.Не касаясь его, как сделать линию длиннее?

  Вы рисуете рядом с ним более короткую линию, а затем она становится более длинной.

 • У отца Мэри пять дочерей – Нана, Нене, Нини, Ноно. Как зовут пятую дочь?

  Мэри

 • На каком корабле есть два помощника, но нет капитана?

  Отношения

 • Трое мужчин были в лодке. Он перевернулся, но только двое промокли волосы. Почему?

  Один был лысым.

 • Сколько букв в английском алфавите?

  Всего 18: 3 в английском, 7 в английском и 8 в алфавитном.

 • Почему мужчина, живущий в Аризоне, не может быть похоронен в Юте?

  Потому что он все еще жив.

 • У кого одна голова, одна нога и четыре ноги?

  Кровать

 • Когда дверь не дверь?

  Когда это банка.

 • Где пятница предшествует четвергу?

  В словаре

«Что я такое?» Загадки для взрослых

 

«Что я такое?» загадки — одни из самых популярных и забавных загадок, потому что они часто заставляют вас думать о чем-то совершенно отличном от фактического ответа.Их также относительно легко запомнить, так что вы можете весело провести время, делясь ими с другими. Большинство из этих «Что я?» загадки требуют серьезного размышления, а некоторые поначалу кажутся довольно непристойными, так что будьте осторожны!

 • Я вхожу жестко. Я выхожу мягким. Ты сильно ударишь меня. Что я?

  Жевательная резинка

 • Чем больше ты забираешь, тем больше я становлюсь. Что я?

  Отверстие

 • Я двигаюсь очень медленно с неразличимой скоростью.
  Хотя я не тороплюсь, я никогда не опаздываю.
  Я сопровождаю жизнь, но выживаю, когда ты мертв.
  Когда я сижу у тебя на голове, на меня смотрят с уважением.
  Что я?

  Я твои волосы.

 • У меня моря без воды.
  У меня есть леса без дров.
  У меня пустыни без песка.
  У меня есть дома без кирпича.
  Что я?

  Карта

 • Я фрукт.
  Если вы отнимете у меня первое письмо, я преступник.
  Если убрать мои первые две буквы, я животное.
  Если убрать мои первую и последнюю буквы, я — форма музыки.
  Что я?

  Виноград

 • У меня миллиарды глаз, но я живу во тьме.
  У меня миллионы ушей, но только четыре лепестка.
  У меня нет мускулов, но я управляю двумя полушариями.
  Что я?

  Я человеческий мозг. (В мозгу миллиарды зрительных и слуховых нервов, четыре доли и два полушария.)

 • Один я 24-й, с другом 20-й.
  Добавь еще одного друга, и я нечист.
  Что я?

  Буква X
  X — 24-я буква алфавита.
  XX римскими цифрами — это 20.
  XXX — это метка для очень неуместных (нечистых) фильмов.

 • Дайте мне еды, и я буду жить.
  Дайте мне воды, и я умру.
  Что я?

  Огонь

 • Я могу жить только там, где есть свет, но я умираю, если свет падает на меня.
  Что я?

  Тень

 • Я повторяю только последнее слово, которое ты сказал.
  Чем больше я повторяю, тем мягче становлюсь.
  Меня не видно, но слышно.
  Что я?

  Эхо

 • Ты можешь легко коснуться меня,
  Но не увидеть меня.
  Можешь меня вышвырнуть,
  Но не прочь.
  Что я?

  Твоя спина.

 • Никогда не был, я всегда буду.
  Меня никто никогда не видел и никогда не увидит.
  И все же я доверяю всем,
  Кто живет и дышит на этом земном шаре.
  Что я?

  Будущее

 • Сними с меня кожу — я не буду плакать, а ты будешь,
  Что я?

  Луковица

 • Я не живу, но я расту.
  У меня нет легких, но мне нужен воздух.
  Что я?

  Fire

 • У меня есть ключи, но нет замков.
  У меня есть место, но нет места.
  Вы можете войти, но не можете выйти наружу.
  Что я?

  Клавиатура

Сложные загадки для взрослых

Теперь вы должны быть готовы решить несколько сложных сложных загадок для взрослых. Не торопитесь и действительно подумайте о словах, используемых в загадке. Часто загадки сложны, потому что содержат ненужную или дополнительную информацию. Остановитесь, подумайте и спросите себя, что на самом деле требуется для интуитивного мышления.После того, как вы разгадаете их, используйте наши трудные загадки, чтобы поставить в тупик своих друзей и семью.

 • Женщина стреляет в своего мужа
  Затем она держит его под водой в течение пяти минут.
  Затем она вешает его.
  Сразу после этого они наслаждаются прекрасным ужином.
  Как?

  Она сфотографировала его и проявила в своей темной комнате.

 • То, что добывается в шахте, всегда окружено лесом и используется всеми.

  Грифель карандаша

 • Как вы можете физически стоять за своим отцом, когда он стоит за вами?

  Вы и ваш отец стоите спиной к спине.

 • У девочки столько же братьев, сколько и сестер.
  У каждого брата вдвое меньше братьев, чем сестер.
  Сколько братьев и сестер в семье?

  Четыре сестры и три брата

 • Какие следующие три буквы в этой комбинации? OTTFFSS

  ENT (Каждая буква представляет собой первую букву написанных цифр (один, два, три, четыре, пять, шесть и семь).

 • A является братом B.
  B является братом C.
  C является отцом Д.
  Как D связан с A?

  A — тетя D.

 • Что говорит без уст,
  Слышит без ушей,
  Не имеет тела,
  Но оживает с ветром?

  Эхо

 • Моя жизнь измеряется часами.
  Я служу вам по истечении срока действия.
  Я быстрый, когда худой.
  Я медленный, когда я толстый.
  Ветер — мой враг.

  Свеча

 • Что можно держать в правой руке, но никогда в левой?

  Твоя левая рука

 • То, что принадлежит тебе, но этим пользуются все остальные.

  Ваше имя

 • Чем семь отличается от остальных чисел от одного до десяти?

  В семерке два слога, а в остальных числах только один слог.

Рождественские загадки для взрослых

Ничто не делает праздник веселее, чем смех, и наши рождественские загадки для взрослых пощекочут ваши смешные кости и озадачат ваших друзей. Вы даже можете использовать эти рождественские загадки для командной игры; посмотрите, какая команда может правильно ответить на большинство загадок.

 • Чем же так хороша невротическая кукла, которую девочке подарили на Рождество?

  Уже завелся.

 • Кто из северных оленей Санты раньше работал в компании Proctor and Gamble?

  Комета. Очищает раковины.

 • Что сказала мама маленького мальчика, когда он попросил собаку на Рождество?

  «Нет, ты можешь есть индейку, как и все остальные».

 • Какой национальности Санта-Клаус?

  Северный польский

 • Как вы называете кошку на пляже на Рождество?

  Sandy Claws

 • Что вы получите, если скрестите Деда Мороза с детективом?

  Подсказки Санты

 • Что обезьяны поют на Рождество?

  «Колокольчики джунглей, колокольчики джунглей.. ».

 • Какие новогодние елки нравятся плохим вязальщицам?

  Они оба роняют иглы.

 • Как мексиканские овцы поздравляют с Рождеством?

  «Руна Навидад!»

 • Что получится, если поджарить Санта-Клауса во фритюре?

  Crisp Kringle

 • Почему Рождество похоже на рабочий день?

  Ты делаешь всю работу, а толстяк в костюме получает все заслуги.

 • Если у спортсменов есть стопы спортсменов, то что получают космонавты?

  Ракетный палец

 • Незадолго до Рождества честный политик, добрый адвокат и Санта-Клаус
  находились в лифте очень шикарного отеля.Незадолго до того, как двери открылись
  , все они заметили лежащую на полу купюру в 5 долларов. Какой подобрал?

  Дед Мороз, конечно. Двух других не существует!

 • Почему у маленького помощника Санты была депрессия?

  Потому что у него была низкая оценка эльфов.

 • Что получится, если скрестить снеговика с вампиром?

  Обморожение

 • Что получится, если скрестить лучника с подарочной упаковкой?

  Ленточный капюшон

 • Какие этапы жизни человека?

  Он верит в Деда Мороза.
  Он не верит в Деда Мороза.
  Он Санта-Клаус.

 • Что было бы, если бы вместо трех мудрецов было три волхва?

  Спросили бы дорогу,
  Приехали вовремя,
  Помогли принять роды,
  Убрали конюшню,
  Сделали запеканку,
  И принесли практичные подарки.

 • Почему маленький мальчик плакал, когда открывал свой подарок?

  Там была батарейка с пометкой «Игрушка в комплект не входит».

Вот и все.Подборка загадок для взрослых. Мы надеемся, что вы нашли несколько старых фаворитов, проверили свой мозг с помощью действительно сложных загадок и много смеялись в одиночку или с друзьями. Если вы хотите придумать свои собственные загадки, это не так сложно. Лучший способ сделать это — начать с объекта — ответа на вашу загадку. Затем подумайте о характеристиках, которые могут быть применимы к этому объекту, а также к нескольким другим. Наконец, запишите свою загадку, начиная с характеристики, которая применима как к вашему объекту, так и ко многим другим.Попробуйте; это весело! Начинай загадывать!

Сьюзан специализировалась на английском языке с двойным дополнительным образованием в области гуманитарных наук и бизнеса в Университете штата Аризона и получила степень магистра управления образованием в Университете Свободы. Она преподавала с четвертого по двенадцатый классы как в государственных, так и в частных школах. Предметы включали английский язык, американскую и всемирную историю и географию, математику, науку о Земле и физику, Библию, информационные технологии и творческое письмо.

Сьюзан работает фрилансером более десяти лет, за это время она написала и отредактировала книги, газетные статьи, биографии, рецензии на книги, руководства, описания районов для риелторов, презентации Power Point, резюме и множество других проектов.

Читать биографию полностью

Загадки и головоломки для умных детей: лучшие загадки и головоломки для детей 8-12 лет. Веселые и сложные викторины, чтобы стимулировать ваших детей (мягкая обложка)

Вы ищете забавную книгу загадок для вашего ребенка? Тогда продолжайте читать…

В наши дни детям нужен способ бросить себе вызов и оторваться от телефонов и других устройств. Больше детей пристрастились к экранам, чем когда-либо прежде, потому что родители меньше ограничивают своих детей и с большей вероятностью дадут им именно то, что они хотят. Современные дети часами играют в игры или бездумно листают страницы в социальных сетях. Это эпидемия, которую необходимо остановить.

Из-за этой растущей проблемы детям больше, чем когда-либо, нужна возможность выразить себя способами, которые будут способствовать их интеллектуальному росту. Им нужно найти способы, которые увеличат их умственные способности. В наши дни все больше детей не умеют читать и отстают в школе. Во многом эти отставания связаны с отсутствием качественного воспитания, которое обучает детей чтению и письму, навыкам, которые следуют за ними на всю оставшуюся жизнь.

Загадки и головоломки также могут заставить наш мозг работать интересным образом. Наша нейронная сеть постоянно подключается и снова подключается бесконечным числом способов в поисках конкретного решения. Они запускают миллионы нейронных связей, которые стимулируют мыслительную часть вашего интеллекта.

Наше «логическое мышление» также проверяется, когда мы разгадываем загадки. Работа в направлении с ощутимыми, измеримыми и достижимыми препятствиями, ограниченными во времени, склоняет наш разум к более эффективному логическому подходу, который остается с нами во взрослой жизни и применяется в нашей повседневной жизни.Логическая стимуляция позволяет нам видеть то, что мы обычно выбираем из рутины.

Эта книга покажет вам, как вы можете учить своих детей различным загадкам, которые варьируются в зависимости от возраста и способностей ребенка. Все загадки могут быть решены детьми.

Эта книга охватывает:

 • Загадки о «Что я такое?»
 • Загадки про «Что это такое?»
 • Головоломки

И Многое другое

Все эти задания подходят для детей в возрасте от 8 до 12 лет, и решить их не составит труда.Мы знаем, что вы обнаружите, что это будет приятным опытом для всей вашей семьи. Как только вы начнете разгадывать загадки, все смогут принять участие в игре. Дяди, тети, двоюродные братья, племянники и племянницы — вся банда — могут вместе разгадывать загадки и уникальные головоломки. Довольно скоро вы заставите всех отказаться от телефонов и пытаться разгадывать эти загадки, что повысит их грамотность и будет стимулировать интеллектуальную стимуляцию к критическому осмыслению и анализу окружающего мира.

Как родитель, вы хотите для своего ребенка самого лучшего, и для вас важно предоставить ему наилучшее образование. Образование начинается дома, где вы можете предоставить своему ребенку самое качественное обучение. Начните с чтения этой книги своему ребенку и научите его загадкам. Эта книга покажет вам, как сделать все это и многое другое. Эта книга обогатит их образованием, в котором нуждается ваш ребенок, и позволит им стать критически мыслящими. Приглашаем вас перевернуть страницу, чтобы прочитать и узнать больше о том, как разгадывать самые интересные, головоломные и увлекательные загадки, которые понравятся вашему ребенку.


Итак, купить эту книгу сейчас

длинных загадок с ответами — Brainzilla

Обезьяна, белка и птица мчатся к вершине кокосовой пальмы. Кто первым получит банан, обезьяна, белка или птица?

См. ответ

Меня можно перевернуть и сломать, но я никогда не двигаюсь. Меня можно и закрыть, и открыть, и иногда убрать. Я запечатан руками. Что я?

См. ответ

Вы водитель автобуса, 8 человек вошли, 2 человека вышли, еще 2 человека вошли и еще 1 вышел. Наконец, еще 3 человека входят и 2 снова выходят. Сколько лет водителю автобуса?

См. ответ

Есть 500 гробов и 500 человек, которые в них нуждаются.Гробовщик просит первого человека подойти к каждому гробу и открыть их. Затем он говорит второму человеку подойти к каждому и закрыть его. Третий идет к каждому третьему гробу и так далее. Сколько открытых?

См. ответ

Убийца приговорен к смертной казни. Ему предстоит выбрать одну из трех комнат. В первом бушуют пожары, во втором — убийцы с заряженными ружьями, а в третьем — львы, которые не ели 3 года. Какая комната для него самая безопасная?

См. ответ

Я начало всего, конец времени и пространства, начало каждого конца и конец каждого места.Что я?

См. ответ

Что бегает, но никогда не ходит, имеет рот, но никогда не говорит, имеет голову, но никогда не плачет, имеет постель, но никогда не спит?

См. ответ

От начала вечности
До конца времени и пространства
К началу каждого конца
И до конца каждого места.
Что я?

См. ответ

Пока вы спите, ваши родители приходят на завтрак-сюрприз.Вы получаете блины, тосты с кленовым сиропом и джемом. Что вы открываете в первую очередь.

См. ответ

Четыре игрока по имени Мистер Блэк, Мистер Уайт, Мистер Браун и Мистер Блю соревнуются в турнире. Кэдди не знал их имен, поэтому он спросил их. Один из них, мистер Браун, солгал.
Первый игрок в гольф сказал: «Второй игрок в гольф — мистер Блэк».
Второй игрок в гольф сказал: «Я не Мистер Синий!»
Третий игрок в гольф сказал: «Мистер Уайт? Это четвертый игрок в гольф».
А 4-й гольфист молчал.Кто из игроков в гольф мистер Блю?

См. ответ

Заключенному говорят: «Соврете — повесим, правду — расстреляем».
Что сказал заключенный, чтобы спастись?

См. ответ

Я причина твоего бегства. Я причина, по которой ты кричишь. Я причина твоей боли. Я клетка, из которой ты никогда не будешь свободен.

См. ответ

Какое слово в английском языке означает следующее: первые две буквы означают мужчину, первые три буквы — женщину, первые четыре буквы — великую, а весь мир — великую женщину.Что за слово?

См. ответ

Я фрукт, но также и форма. Если бы у вас было два меня, я бы звучал одинаково. Если ты переставишь мои буквы, это может быть преступлением. Добавьте меня в монтаж, и я стану другим фруктом. Удалите мою голову, и вы все еще можете слушать; убери конец и я все еще могу быть съеден. Без кусочка центра я еще слово; убери всю середину и я просто аббревиатура. Что я?

См. ответ

Мужчина живет на верхнем этаже отеля.Когда он гуляет с другом или в дождливый день, он возвращается, идет к лифту и поднимается на верхний этаж. Когда он выходит один или в солнечный день, он поднимается на полпути, а остаток пути проходит пешком. Почему?

См. ответ

Я прекрасна, высоко в небе.
Я волшебник, но не умею летать.
Людям приношу удачу, кому-то богатство.
Мальчик на моем конце делает все, что хочет.
Что я?

См. ответ

Когда ты остановишься и посмотришь, ты всегда сможешь увидеть меня.Если ты попытаешься прикоснуться, ты не почувствуешь меня. Я не могу двигаться, но как только ты будешь рядом со мной, я отойду от тебя.

См. ответ

Глаза его бушевали, у этого тощего зверя.
Его губы лопались, с рядами злых зубов.
На его спине была найдена бритва.
Это была страшная битва, в которой мы сражались,
моя жизнь или его жизнь была бы куплена.
И когда мы закончили,
и смерть охладила воздух,
мы вырезали его сердце, и съели его с чутьем.

См. ответ

Я фонтан, из которого никто не может пить.
Для многих считаю нужным линком.
Как золото для всех меня ищут,
но моя непрекращающаяся смерть приносит богатство для всех, чтобы хотеть большего.

См. ответ

Меня редко можно встретить! Только в каком-нибудь тропическом лесу! У меня нечетное количество пальцев! Я очень ленив и вишу вниз головой! Что я?

См. ответ

Растет из земли, кусты и трава, листья желтые, красные и брови, непослушные растения, возьми топор, подстриги живую изгородь обратно вниз.

См. ответ

Драгоценный камень, чистый как алмаз.
Ищите его, пока солнце находится за горизонтом.
Хотя вы можете ходить по воде с его силой,
попытайтесь удержать его, и он исчезнет через час.

См. ответ

Одни любят меня, другие презирают. Кто-то воспринимает меня как должное, кто-то дорожит мной как подарком. Я буду жить вечно, если ты не сломаешь меня первым. Что я?

См. ответ

У меня есть красивый, красивый зал, весь обшитый красным бархатом, со всеми белыми креслами из кости, а посредине танцует женщина.

См. ответ

Большую часть дня я ем белое. Когда я достаточно быстр, меня вознаграждают фруктами и чем-то синим. В темной комнате с синими стенами я бегу от призрака, который бродит по коридорам. Что я?

См. ответ

Я сияю, я сияю, я сверкаю белизной.
Я осветлю день одним светом.
Я всех очарую и очарую.
Я принесу вам все самое лучшее.
Что я?

См. ответ

Я красное морское существо с большими когтями или клешнями, меня часто варят и подают как дорогое блюдо в рыбных ресторанах.

См. ответ

Умри без меня, никогда не благодари меня. Пройди сквозь меня, никогда не чувствуй меня. Всегда смотрит, никогда не говорит. Всегда прячется, никогда не видел.

См. ответ

Его нельзя увидеть, его нельзя почувствовать,
Его нельзя услышать, нельзя понюхать,
Лежит за звездами и под холмами,
И пустые дыры он заполняет.
Сначала приходит, потом следует,
Конец жизни убивает смех.

См. ответ

Два в целом и четыре в паре.Шесть в трио вы видите. Восемь — это квартет, но вы должны получить имя, которое подходит только одному из меня. Что я?

См. ответ

Я третий от яркой искры,
Я процветаю днем ​​и ночью.
Глубоко на пути у коров белый напиток.
У меня были тысячи миллионов лет на размышления.
Но одно из моих существ убивает меня.
Итак, вопрос, который я задаю тебе,
: кто я?

См. ответ

Это разрушение из воздуха,
Ты слышишь, как оно воет и молится,
Сквозь амбары и дома оно прорвется.
Это смертельная воронка,
Яростного и крутящегося воздуха.

См. ответ

Пол сверху, крыша снизу, и отсюда я редко выхожу. Но с течением каждого дня. Новый горизонт приветствует мой взгляд.

См. ответ

Я могу быть быстрым, но тогда я смертелен,
Я смесь камня, раковины и костей.
Если бы я стал человеком, Я заставил бы людей мечтать,
Я собираю свои миллионы Океаном, морем и рекой.

См. ответ

Целый день бегаю по улицам.Под кроватью или у двери я сижу ночью, никогда не один. Мой язык свисает, ожидая, когда его покормят в течение дня. Что я?

См. ответ

Я лечу в любые чужие края,
с помощью моих расправленных крыльев.
Мое тело вмещает сотню сердец,
Нет, я скажу тебе странные вещи, когда я не тороплюсь, я еду,
и тогда я исправлю свой темп.
Я стреляю со своей стороны.
Вы остроумные юноши, эта загадка мошенника.

См. ответ

Эта штука все пожирает,
Птиц, зверей, деревья и цветы.
Грызет железо, грызет сталь,
Перемалывает твердые камни в муку,
Убивает короля, разрушает город,
И сбивает высокую гору.

См. ответ

Ты смущаешься, когда встаешь на меня, когда все смотрят. Женщины не любят говорить о количестве, которое они видят на мне. Все стоят на мне, когда никого нет рядом. Что я?

См. ответ

Мой первый находится в окне, но не в панели.
Мой секундант на дороге, но не на переулке.
Моя третья овальная, а не круглая.
Мой четвертый слышится, но не звучит.
Все мое известно как знак мира.
И из Ноева ковчега вон скорый выпуск.

См. ответ

Маленькая, но крупнее пчелы,
И ловкая, как блоха.
Гудит, но не жужжит,
И пушком не покрыт.
Это небольшой сборщик,
Сочного цветочного нектара.

См. ответ

Я могу быть извилистым и могу быть прямым. Я могу быть гладким, а могу быть грубым.Иногда оба. Я начинаю с черного, но чем больше привыкаю, тем больше становлюсь коричневым. Мои любимые цвета — желтый и белый, и я люблю полоски и пунктирные линии. Что я?

См. ответ

Его не свяжут самые крепкие цепи. Канава и вал не замедлят его. Тысяча воинов не может победить его, он может свалить деревья одним кустом.

См. ответ

Они большие и все же так далеко, Мы видим их в конце дня. Они маленькие и они выше.Мы видим их, когда закрываем глаза, Каждый раз, когда мы влюблены.

См. ответ

Это большое и громоздкое млекопитающее,
И имеет ствол, как у дерева.
Будет хранить воду в носу,
Который длинный и как шланг.

См. ответ

Имеется трехзначное число.
Вторая цифра в четыре раза больше третьей цифры, а первая цифра в три раза меньше второй цифры.
Какой номер?

См. ответ

Я слышал о чуде, о словах, изъеденных молью.Странная вещь, подумал я, странная. Что мужскую песню проглотит червь. Его слепые фразы, его шуршащий в ночи прикроватный столик — и гость-разбойник. Ни один остроумие мудрее. За слова, которые он пробормотал.

См. ответ

Когда он сияет, его свет туманен.
Заставляет океаны вздуваться как сумасшедшие.
Это делает настроение более романтичным,
Но это приводит дам в бешенство.

См. ответ

Я иду впереди армий, тысяча салютует мне.
Мое падение может принести победу, но никто не будет стрелять в меня.
Ветер мой возлюбленный, я одноногий.
Назови меня и увидишь меня дома в небе.

См. ответ

У меня две руки, а пальцев нет. У меня две ноги, но я не могу бегать. Я хорошо ношу, но я обнаружил, что лучше всего ношу, не отрывая ног от земли. Что я?

См. ответ

Говорят, что старый человек будет искать, пока не устанет,
не золото, которое никогда не будет продано, но то, что он искал, было огнем.
У человека сегодня, можно сказать, совсем другая цель,
В местах глубоких, он искал, чтобы найти меня для своей выгоды!

См. ответ

Я был источником идей во все времена, но я всего лишь один простой маленький объект, вещи, для которых вы можете использовать меня, могут быть разочаровывающими, а также я могу быть красивым. У меня есть одна из самых ценных вещей в мире, но почти каждый владеет мной. Со мной ты можешь сделать что угодно. Что я?

См. ответ

Я мал, но когда цел,
силы поджечь город;
Пусть исчезнет одна буква,
Тогда я смогу удержать стадо оленей;
Снимите еще один, и тогда вы найдете
Я когда-то содержал все человечество.

См. ответ

*Вперед* *Назад* вот чем я занимаюсь весь день. Я бываю разных форм и размеров. Я могу напугать, и я могу тебя успокоить. Что я?

См. ответ

На полпути вверх по холму я наконец вижу тебя, лежащего подо мной с твоими звуками и взглядами. Город в сумерках, тусклый и обширный, с дымящимися крышами, тихими колокольчиками и мерцающими огнями.

См. ответ

Мои дети рядом и далеко.
Неважно, что я знаю, где они.
Подарок, который я им даю, делает их день лучше.
Но если меня не будет, они уйдут.

См. ответ

Использовался, чтобы владеть властью и славой, но результаты были довольно кровавыми,
Когда он написал нашу человеческую историю.
В глазах более мудрых он слабее пера.

См. ответ

Необходимость для некоторых, сокровище для многих,
Я лучше всего наслаждаюсь в приятной компании.
Кому-то я нравлюсь горячей, кому-то холодной.
Кто-то предпочитает мягкий, кто-то любит жирный.
Что я?

См. ответ

Мой первый в океане, но никогда не в море.
Мой секундант в осах, но никогда в пчелах.
Мой третий на планере и тоже в полете.
Все мое существо, которое выходит ночью.

См. ответ

Меня вытащили из шахты и заперли в деревянном ящике, из которого меня никогда не выпустят, а между тем почти все используют меня.

См. ответ

Когда я виден тебе, ты не можешь меня видеть, но когда я невидим, ты жаждешь меня увидеть.Меня много с терпеливым, но тем более с торопливым. Я выше всех, но все еще во власти тех, кто ценит мое существование. Кто я?

См. ответ

Он говорит с тобой, но не может говорить. Когда вы держите его, вы можете путешествовать, в вашем воображении миры распутываются. И все в нем ложь. И с каждой новой неправдой вы все еще чувствуете, что она говорит правду.

См. ответ

Такой красивый и холодный,
Такой молодой и в то же время такой старый,
Живой, но всегда мертвый,
Все еще голодный, когда накормится,
Умрет, если истечет кровью,
Или ты отрубишь ему голову.

См. ответ

У меня есть ладони, но не на руках,
Я предлагаю пищу из дальних стран,
Когда на пике моей жизни ты увидишь, как я курю,
Я славлюсь своим дружелюбным народом,
Мои цветы растут, но они лежат,
Есть огонь, где человек будет играть.
Что я?

См. ответ

Он круглый, но в то же время как шахматная доска.
Может и кружится и скручивается,
И гнётся, и стреляет, и парируется.
Некоторые играют в нее на поле или смотрят на диване,
И играть в нее может любой, даже Питер Крауч.

См. ответ

Они принадлежат мне; они принадлежат вам;
Они могут заставить вас чувствовать себя счастливыми или грустными;
Они никогда не закончатся, пока ты не закончишь.

См. ответ

Мы маленькие воздушные создания,
все разные голоса и черты лица,
один из нас в стекле установлен.
Одного из нас вы найдете в самолете.
Другой вы можете увидеть в олове.
И четвертая коробка внутри.
Если пятый ты будешь преследовать,
он никогда не сможет улететь от тебя.
Кто мы?

См. ответ

У меня есть младшая сестра, ее зовут Пип, Пип;
Она бродит по воде глубоко, глубоко, глубоко;
Она взбирается на горы высоко, высоко, высоко;
Бедняжка, у нее всего один глаз.

См. ответ

Посуда для хлеба.
Также резак для бумаги.
Используется головорезом, чтобы лишить жизни,
Или используется самой ручной женой,
Когда используется для намазывания масла.

См. ответ

Сто лет я когда-то прожил,
и часто давал здоровую пищу,
но все это время я ни разу не бродил,
даже в полуверсте от моего дома,
мои дни прошли без раздоров,
, пока, наконец, я не потерял свою жизнь.
И с тех пор, как я умер, – молюсь, внемли,
Я часто путешествовал далеко и близко.

См. ответ

Нас мало среди мудрых; Мы изобильны для пьяных; Мы можем утихомирить зверя и драгоценны для ребенка; Мы можем поглотить сердце, не прокалывая кожу.

См. ответ

Когда люди приходят ко мне на встречу,
они приходят ко мне с тяжелыми ногами.
Тот, кого я держу, когда у меня будет шанс,
повернется, закружится и начнет танцевать.

См. ответ

Спя днем, я прячусь.
Бдительный всю ночь, я открываюсь на рассвете.
Но только на короткое время я сияю.
А потом я прячусь. И спать днем.

См. ответ

Это как лес без деревьев, Как тюрьма, которую хочется посетить. Хотя заключенные не сделали ничего плохого. Вы можете свободно ходить, Они поставлены там, чтобы вы могли их видеть, Лишь бы вы их не кормили.

См. ответ

Я могу помахать тебе руками, но никогда не прощаюсь.
Ты всегда крут со мной, тем более, когда я под кайфом!
Что я?

См. ответ

У меня есть ноги, но я редко хожу;
Я много злословлю, но никогда не говорю;
Я ищу места, которые могут спрятать меня
потому что те, кто меня кормит, не могут меня терпеть.

См. ответ

Я привык к свету, но я тверд. Без меня ты бы чувствовал себя замкнутым.Я ненавижу, когда ко мне прикасаются, особенно с большой силой. Мне нравится быть в зданиях. Что я?

См. ответ

Мое первое благословение, посланное на землю, из растений и цветов, чтобы помочь рождению; мой второй, несомненно, был предназначен для того, чтобы разрушить человечество; весь мой залог от прощающих небес, умиротворения гнева и прощения преступлений.

См. ответ

Я типа в комнату нельзя войти или выйти. Поднимите с земли внизу. Я мог быть ядовитым или вкусным лакомством.Что я?

См. ответ

Я прихожу без сопровождения ночью, прячусь, как только рассветает. Хотя я могу выглядеть маленьким, я намного сильнее, чем вы можете себе представить. Что я?

См. ответ

Он проходит, но вы его не слышите. Хотя иногда тебе кажется, что ты это чувствуешь. Вы думаете, что оно у вас было, но оно ушло. Вы хотите остановить это, но оно продолжается. Вы теряете это, приобретаете, может быть, боитесь, но это продолжается вечно.

См. ответ

В них нет никакого смысла,
В них либо летишь, либо падаешь.
Они заставляют тебя делать все это.
Их потребность биологична,
но они крайне нелогичны.
Они нереальны, но все же могут быть достигнуты,
Если в них просто поверить.

См. ответ

В нем содержится больше всего знаний, которые когда-либо были сказаны.
Но это не мозг, это не голова.
Для перьев и их хозяев это одновременно и проклятие, и благо.
Один пустой и один полный.

См. ответ

В конце моего двора стоит чан,
в нем танцуют двадцать четыре дамы;
Некоторые в зеленых халатах, а некоторые в синих шляпах;
Он мудрый человек, который может мне это сказать.

См. ответ

У меня мало разума, но я часто рифмую,
И мне нужна логика, чтобы скоротать время,
Чтобы найти слова, чтобы сказать своим родным,
Ищи подсказки, которые лежат внутри,
Хотя все разные, они действуют одинаково,
ответ практически в названии.

См. ответ

Молча пью и ныряю в жидкости темные, как ночь.
Я победил могучего воина, но никогда в бою.
Черная кровь в моих жилах утоляет твою жажду знаний.
Моя слюна ядовитее, чем у ядовитых змей.

См. ответ

Это было давней традицией,
Когда мир был темен и полон горя.
Когда люди превратили тьму в свет,
Смешивая, плавя и переливая в ночи,
Искать молодость, золото и богатство,
Просто быть сожженными, как ведьмы.

См. ответ

Малый, содержащий свет,
Он понадобится вам в темноте,
Он даст искру,
и сияет в ночи.
Зажжет любой костер,
Потому что может помочь разжечь огонь.

См. ответ

Когда на меня брызгает жидкость, ничего не просачивается.
Когда меня много двигают, я извергаю жидкость.
Когда меня бьют, я меняю цвет.
И цвет у меня довольно широкий.
То, что я покрываю, очень сложно,
И меня очень легко сгибать.

См. ответ

Вы найдете меня с четырьмя ногами, но без волос. Люди ездят на мне часами, но я никуда не выезжаю без того, чтобы меня тянули.Вздрогнув или возбудившись, я всегда успеваю быть готовым к работе.

См. ответ

Каждый рассвет начинается с меня.
В сумерках я буду первым, кого ты увидишь,
и без рассвета не обойтись.
О чем весь полдень.
Говорят, у меня растут ромашки.
И когда я приду, я закончу весь код,
но на солнце меня не найдут.
Тем не менее, каждый день я буду рядом.

См. ответ

Стоимость изготовления знает только производитель, ничего не стоит, если купить, но иногда обменивать. Бедняк может отдать его так же легко, как король. Когда кто-то сломлен, боль и обман гарантированы.

См. ответ

Я произносится одной буквой, пишется тремя. Я бываю в синем, черном, коричневом или сером цвете. Переверни меня, и я прочитаю то же самое в любом случае. Что я?

См. ответ

Мой первый в загадке, но не в малом.
Мой секундант в раздумьях, но не на грани.
Мой третий в тимьяне, но не во времени.
Мой четвертый в маме, а не в брате.
Моя последняя успевает, но не в наборе.

См. ответ

Моя голова и хвост равны, моя середина стройна, как пчела. Стою ли я на голове или на каблуках, Мне и вам все равно. Но если мне отрубят голову, то дело верное, хотя, как ни странно, прямо я ни на что не изменюсь.

См. ответ

Очень вкусно.
Можно подарить, но нельзя оставить себе.
Некоторые пробуждаются после сна.
Это самое влажное и мягкое крыло бабочки,
Но когда оно последнее, даже оно может ужалить.

См. ответ

Я инструмент для вдохновения многих. Купи меня в магазине, не намного дороже копейки. Не злоупотребляйте мной, иначе моя полезность исчезнет.

См. ответ

Я передвигаюсь, но всегда медленно. Я никогда не двигаюсь больше, чем на несколько дюймов за раз. Мое большое движение может убить многих людей. Я огромен, но невидим для людей. Что я?

См. ответ

Вы находитесь в комнате с 3 обезьянами. У одной обезьяны банан, у другой палка, а у третьей ничего нет.Кто самый умный примат?

См. ответ

Я не живу, но я расту. Просто поставь меня рядом с тем местом, где он растет. Фаворит лета, лучше всего с друзьями в сочетании. Что я?

См. ответ

Я думаю, ты живешь под крышей, которую я держу;
Я думаю, что вы редко гуляете за границей, но мой прекрасный вид вы видите;
Я замыкаю тебя со всех сторон, ты очень живая мощеная,
и, наверное, я пойду с тобой наконец в могилу.

См. ответ

Лучшие смешные загадки с ответами в 2021 году

Эта веселая страница загружается.

Пожалуйста, подождите, это займет всего 5 секунд.

Не забудьте добавить нас в закладки 🙂

(прокрутите вниз, чтобы найти загадки, или выберите другую категорию)

​Что такое забавные загадки?

Загадка — это вопрос, который требует, чтобы человек, которому задают загадку, использовал свой интеллект и мыслительные способности, чтобы ответить на него.Обычно, чтобы ответить на загадку, человек должен мыслить «нестандартно», чтобы получить ответ. Смешная загадка похожа на обычную загадку, но она тоже заставит вас смеяться! Вот наша коллекция.

 

 

 

Загадка: Какие две вещи нельзя есть на завтрак?

 

Ответ: Обед и ужин.

Загадка: У кого есть лицо и две руки, но нет ни рук, ни ног?

 

Ответ: Часы.

Загадка: Что на вкус лучше, чем на запах?

 

Ответ: Язык.

Загадка: В какой комнате нет ни дверей, ни окон?

 

 

 

Ответ: Гриб.

 

 

 

 

Загадка: что такое оранжевый и звучит как попугай?

Ответ: Морковь.

Загадка: что общего между Александром Македонским и Винни-Пухом?

 

 

 

Ответ: То же самое отчество.

Загадка: В каком месяце люди меньше всего спят?

 

 

 

Ответ: Февраль — самый короткий месяц.

Загадка: Что поднимается и никогда не опускается?

 

Ответ: Ваш возраст.

Загадка: Какое слово становится короче, если к нему добавить две буквы?

Ответ: Короткий

Загадка: Двое детей рождаются в один и тот же день от одной матери, но они не близнецы.Как это возможно?

 

 

Ответ: Тройняшки!

Загадка: У матери Джонни было трое детей. Первого ребенка назвали Эйприл. Второго ребенка назвали Мэй. Как звали третьего ребенка?

Ответ: Джонни, конечно.

Загадка: перед горой.Был открыт Эверест, какая гора была самой высокой в ​​мире?

Ответ: Эверест; это просто еще не было обнаружено.

Загадка: Сколько грязи в яме размером два фута на три фута на четыре фута?

 

 

Ответ: Грязи нет, потому что это дыра.

Загадка: Что может путешествовать по земному шару, но все время остается в углу?

Ответ: Штамп.

Загадка: Что имеет четыре колеса и летает?

 

 

Ответ: Мусоровоз.

Загадка: Что становится влажнее, чем больше оно высыхает?

 

 

 

 

Ответ: Полотенце.

 

 

 

Загадка: Какое слово в словаре написано неправильно?

Ответ: Неверно

Загадка: Вы не можете оставить это себе, пока не отдадите.Что это?

 

 

 

Ответ: Обещание.

 

 

 

Загадка: Что растет, когда ест, и умирает, когда пьет?

 

 

 

 

Ответ: Огонь.

 

 

 

Загадка: Что все время лежит на полу, но никогда не пачкается?

 

Ответ: Твоя Тень.

Загадка: Какое животное после смерти делает около 200 оборотов вокруг своей оси?

 

 

 

Ответ: Жареный цыпленок.

 

 

 

 

Загадка: Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

 

 

 

Ответ: Все.

Загадка: Человек выходит под сильный дождь, и его ничто не защищает. Его волосы не промокают. Как он это делает?

Ответ: Он лысый.

Загадка: На какой части курицы больше всего перьев?

 

 

Ответ: Снаружи.

 

 

 

 

Загадка: Что поднимается и опускается, но никогда не движется?

 

 

 

 

Ответ: Лестница.

 

 

 

Загадка: Десять дам пытались уместиться под маленьким зонтом, ни одна из них не промокла. Как они это делают?

 

 

 

 

Ответ: Дождя не было!

Загадка: Что похоже на чихание и сделано из кожи?

 

 

 

Ответ: Ботинок

Загадка: Что всегда ложится спать в обуви?

 

 

 

 

Ответ: Лошадь

Загадка: Что имеет низ наверху?

 

 

 

 

Ответ: Ваши ноги.

Загадка: Если двое — компания, а трое — толпа, то что такое четыре и пять?

 

 

 

 

Ответ: Девять, конечно.

Загадка: Рост Джима шесть футов, он работает в мясной лавке и носит обувь десятого размера.

Сколько он весит?

 

 

 

 

Ответ: Мясо

Загадка: Что начинается на Е, заканчивается на Е и содержит только одну букву?

 

 

 

 

Ответ: Конверт

Загадка: Что бегает, но никогда не ходит?

 

Ответ: Кран.

Загадка: Что можно подарить человеку без волос, с чем он никогда не расстанется?

 

Ответ: Расческа.

Загадка: Какой любимый овощ цыплят?

Ответ: Баклажан.

Загадка: Какому овощу нужен сантехник?

 

Ответ: Лук-порей.

Загадка: Если Y.E.S пишется как «да», то что пишет E.Y.E.S?

(лучше всего работает, если сказать другу, а не читать)

Загадка: Как далеко медведь может уйти в лес?

 

 

 

Ответ: На полпути.

Загадка: Какие 5-буквенные слова в словаре могут произноситься одинаково, даже если в нем удалены 4 буквы?

Ответ: Очередь

Загадка: Что можно легко держать в правой руке, но никогда в левой?

 

 

 

 

Ответ: Ваш левый локоть.

Загадка: Две монеты в сумме составляют 30 центов, и одна из них не пятицентовая. Кто они такие?

 

Четверть и пятак. Четверть не пятак.

Загадка: Вперед я тяжелый, назад нет. Что я?

Ответ: Тон

Загадка: Что такое красное и пахнет синей краской?

 

 

 

Ответ: Красная краска.

Загадка: Какое слово в словаре начинается и заканчивается на букву Е, но содержит только одну букву?

 

 

 

Ответ: Конверт.

Загадка: У чего есть шея, но нет головы?

 

 

 

Ответ: Бутылка.

Загадка: Почему человек должен был закопать свой факел?

 

Ответ: Потому что батарейки сели.

Загадка: Что начинается с буквы Р, заканчивается буквой Е и содержит более тысячи букв?

 

 

 

Ответ: Почта.

Загадка: Почему женщина, живущая в Новой Зеландии, никогда не будет похоронена в Австралии?

 

 

 

 

Ответ: Потому что она живая.

Загадка: 3 джентльмена ловят рыбу в лодке, когда волна-убийца сбивает их всех за борт и под воду. Только 1 намочил волосы. Почему?

 

 

 

Ответ: Двое из них были лысыми.

Загадка: Если бы все решили покупать только розовые машины, что бы у нас было?

 

 

 

Ответ: Розовая гвоздика.

Загадка: Когда дверь перестает быть дверью?

Ответ: Когда он приоткрыт.

Загадка: В чем главное отличие продавца часов от тюремного надзирателя?

Ответ: Один часы продает, другой часы часы.

Загадка: Маленький Джимми бросает теннисный мяч так сильно и далеко, как только может. мяч возвращается прямо к нему. Как это произошло?

Ответ: Джимми бросает мяч прямо вверх.

Риддл: Что настолько невероятно хрупкое, что простое произнесение его имени может сломать его?

Ответ: Тишина.

Загадка: Ходите по живым, они даже не бормочут. Ходите по мертвым, а они бормочут и ворчат. Кто они такие?

Ответ: Листья

Загадка: 2 парня в лодке с 3 сигаретами. К сожалению, у них нет спичек, как им удается зажечь сигареты?

Ответ: Они выбрасывают за борт 1 сигарету, и от этого лодка становится немного легче.

Загадка: 10 детей и миска с 10 апельсинами. Как разделить апельсины так, чтобы каждый ребенок получил по апельсину, кроме одного, который остался в миске?

 

 

 

 

Ответ: Вы даете 9 детям по апельсину, а десятому — миску с апельсином.

Загадка: Два мальчика рождаются у одной и той же матери в один и тот же день, в одно и то же время, в один и тот же месяц и год, но они не близнецы.Как это возможно?

Ответ: Они являются частью набора троек.

Загадка: Молодой человек учится водить машину. Он едет не в ту сторону по улице с односторонним движением и обгоняет полицейского. Полицейский видит его, но ничего не делает. Почему?

 

Ответ: Молодой человек шел.

Загадка: Что начинается на Т, заканчивается на Т и заполнено Т?

Ответ: Чайник.

Загадка: Я невесом, но положи меня в ведро, и я сделаю его легче. Что я?

 

 

 

 

Ответ: Дырка.

Загадка: У кого много сердец, но нет других органов?

 

 

 

 

Ответ: Колода карт.

Загадка: Что иногда замерзает после нагревания?

 

 

 

 

Ответ: Компьютер.

Загадка: На каком языке говорят меньше всего?

Ответ: Язык жестов

Загадка: Сорванный с плода, горький, как корень, жгучий и жирный, или даже холодный при продаже. Что я?

 

 

 

 

Ответ: Кофейные зерна.

Загадка: Что имеет для букв, иногда имеет 12 букв, всегда имеет шесть, но никогда не имеет пять букв.

Ответ: Это просто предложение, описывающее, сколько букв в каждом из этих слов.

Загадка: если бы Apple делала машину, чего бы ей не хватало?

Ответ: Windows.

Зачем сейчас переставать смеяться? Проверьте наши другие категории шуток или

наш раздел забавных новостей.

Почему загадки так полезны для развития детей

 

Веселые уроки

Загадки отлично подходят для всех возрастов! Они учат нас стольким жизненным урокам, словам, игре слов, решению проблем и пониманию. Загадки забавны и их легко запомнить, часто дети делятся услышанными загадками, помогая им стать более общительными.

Улучшить словарный запас

Загадки обычно рассказывают творчески, используя более сложные слова. Когда дети хотят поделиться загадками, это происходит после того, как они понимают весь контекст. Загадки также побуждают детей спрашивать о словах, которые они еще не понимают.

Забавная игра слов

Вы знаете, как большинство детей относятся к забавным вещам. Дети, как правило, любят фарсовые комедии и детские шутки. Чтобы улучшить вкус ребенка к юмору, можно дать ему творческие загадки.Загадки могут развлечь ребенка и одновременно заставить его мозг работать.

Понимание

Многие дети в таком юном возрасте умеют читать, но не могут полностью понять контекст. Чтобы ребенок мог поделиться загадками с другими людьми, он должен сначала полностью понять загадку. С большим пониманием приходит великое понимание.

Решение проблем

Разгадывание загадок помогает детям мыслить нестандартно. Это становится очень полезным, когда дело доходит до академического тестирования.Через загадки дети могут практиковать творчество, логику и понимание. Принимая эти навыки

Большинство тестов в школах основаны на творчестве, логике и понимании. Загадки могут улучшить ребенка во всех этих областях. Они могут улучшить критическое мышление и навыки решения проблем ребенка.

Время сплочения семьи

Совместная работа над решением проблемы — лучший способ наладить отношения друг с другом. Потратьте время, чтобы поиграть с ребенком, разгадывая загадки и играя в игры, это поможет детям получить ценные знания и повысить самооценку.

Формирование самооценки так важно для детей, что способность быть уверенным в своем выборе и ответах поможет им на протяжении всей жизни.

Ищете веселое и образовательное приложение для вашего ребенка?

Посетите мир W5Go!

Google Play         Apple Store 

5 уроков (приветствия, книги и чтение, цвета, группы продуктов, гигиена) загадки, игры и многое другое!

 

  wordpress.com\/2019\/04\/18\/why-riddles-are-so-great-for-childhood-development\/"}»>

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Веселые загадки | 30 вопросов с ответами

В загадках есть что-то вечное. Они не только отлично подходят для хихиканья, но и стимулируют ваш ум. Веселые загадки нравятся и детям, и взрослым. Перед ними трудно устоять, и это простой способ начать разговор. Мы не можем насытиться, поэтому мы составили список из 30 самых смешных загадок, которые мы смогли найти. Взгляни!

Вот идея: сделайте для своей семьи баночку-загадку.Напишите вопросы на листочках бумаги и бросьте их в банку. Раз или два в неделю устраивайте вечер загадок. В качестве испытания заставьте любого, кто дал неверный ответ, выполнить задание. Это отличный способ разнообразить трапезу!


Охота ради большего удовольствия?

Застряли внутри и ищете, чем бы заняться? Хотели бы вы пойти на небольшую охоту за мусором в помещении ? Эксперты-исследователи Let’s Roam, кураторы лучших семейных приключений, организовали единственную в своем роде охоту за мусором, чтобы помочь семьям общаться и исследовать свои дома, как никогда раньше. Благодаря нескольким категориям, простому в использовании интерфейсу и опциям для семей любого размера они обязательно понравятся. Что еще лучше, если вы хотите включить другие семьи, вы можете подключиться виртуально и соревноваться с пакетом для вечеринок !


1. Загадка: У кого есть лицо и две руки, но нет ни рук, ни ног?
Ответ: Часы.

2. Загадка: Что носит дом?
Ответ: Адрес.

3.Загадка: Куда бы вы взяли больную лодку?
Ответ: В причал.

4. Загадка: Я даю молоко и у меня есть рог, но я не корова. Что я?
Ответ: Молоковоз.

5. Загадка: Почему муха так и не приземлилась на компьютер?
Ответ: Он боялся всемирной паутины.

6. Загадка: Какое существо умнее говорящего попугая?
Ответ: Орфографическая пчела!

7.Загадка: Какая рок-группа состоит из четырех известных мужчин, но никто из них не поет?
Ответ: Гора Рашмор.

8. Загадка: Какой убийца полон клетчатки?
Ответ: Убийца злаков.

9. Загадка: У меня есть сотни колес, но я не двигаюсь. Зови меня тем, кто я есть; звони мне много. Что я?
Ответ: Автостоянка.

10. Загадка: Как пчела попадает в школу?
Ответ: На связи!

Если вам нравится эта забавная коллекция, вам обязательно понравится наш полный список загадок!

11.Загадка: Какой бег приводит к ходьбе?
Ответ: Кончился бензин!

12. Загадка: I Начинается с M, заканчивается на X и имеет бесконечное количество букв. Что я?
Ответ: Почтовый ящик

13. Загадка: Почему Асы похожи на цветы?
Ответ: Потому что за ними идут Б!

14. Загадка: Что такое оранжевый и звучит как попугай?
Ответ: Морковь.

15. Загадка: У фермера двадцать овец, десять свиней и десять коров. Если мы назовем свиней коровами, сколько у него будет коров?
Ответ: Десять коров. Мы можем называть свиней коровами, но это не делает их коровами.

16. Загадка: Почему Тигра пошел в туалет?
Ответ: Он хотел найти своего друга, Пух!

17. Загадка: Как называется улитка на корабле?
Ответ: Улитка!

18.Загадка: Я издаю громкий звук, когда переодеваюсь. Когда я меняюсь, я становлюсь больше, но вешу меньше. Что я?
Ответ: Попкорн.

19. Загадка: Почему скелет не пошел на вечеринку?
Ответ: Потому что ему не с кем было идти.

20. Загадка: Я путешествую по миру, но никогда не покидаю угол. Что я?
Ответ: Штамп.

Пусть это и не смешно, но наши математические загадки точно заставят вас задуматься!

21.Загадка: Какую музыку слушают кролики?
Ответ: Хип-хоп!

22. Загадка: В каком месяце люди меньше всего спят?
Ответ: Февраль. Это самый короткий месяц!

23. Загадка: Что находится на земле, а также в сотне футов в воздухе?
Ответ: Многоножка на спине!

24. Загадка: У меня есть шея, но нет головы, и я ношу кепку. Что я?
Ответ: Бутылка.

25. Загадка: Почему тот, кто занимает деньги, но не возвращает их, подобен футбольному агенту?
Ответ: Потому что иногда он отдает вам четверть, а иногда и половину.

26. Загадка: В какой комнате нет дверей и окон?
Ответ: Гриб

27. Загадка: Какой фрукт тебе никогда не поднимет настроение?
Ответ: Голубика.

28.Загадка: Почему Англия самая влажная страна?
Ответ: Потому что там уже много лет царит королева!

29. Загадка: Мистер Синий живет в синем доме. Мистер Желтый живет в желтом доме. Мистер Блэк живет в черном доме. Кто живет в белом доме?
Ответ: Президент!

30. Загадка: Что может рассмешить осьминога?
Ответ: Десять щекотков (щупалец)!

Принять вызов? Как насчет некоторых действительно сложных загадок?


Над какой из наших забавных загадок вы больше всего посмеялись? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Если вы ищете, где еще посмеяться, обратите внимание на эти веселые шутки о плохом отце!

Let’s Roam — ваш главный источник творческих занятий, независимо от того, остаетесь ли вы дома или хотите отправиться на прогулку.Попробуйте нашу семейную охоту за мусором или городскую охоту и художественные прогулки по всему миру.


Часто задаваемые вопросы Где найти самые смешные загадки?

Если вы хотите узнать, какой фрукт вам никогда не взбодрит или что может быть на земле и в сотне футов в воздухе, этот сборник забавных загадок для вас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>